บริการของเรา

กลุ่มเป้าหมายเอกชน

"ชี้ช่องทาง" ผ่านเว็บไซต์ www.ThaiBiz.net

 
  • ให้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้วางแผนธุรกิจ 
  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการทำธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • ประชาสัมพันธ์โอกาสในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
  • เตือนภัยการทำธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อแนะนำเบื้องต้น ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะที่เป็นข้อพิพาทกับหน่วยงานภาครัฐฝ่ายต่างประเทศ 


"สร้างโอกาส" ให้ผู้ประกอบการไทยได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน

 
  • นำภาคเอกชนเข้าร่วมงานเทศกาลไทยและงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทยและอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมเชิงนโยบาย อาทิ สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล เศรษฐกิจสีเขียว
  • จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการฝ่ายต่างประเทศ
  • จัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ