ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในยุโรป

 • ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยที่เริ่มปฏิรูปภาษีอย่างจริงจัง เมื่อไม่นานมานี้ รัฐสภาออสเตรียได้มีมติรับรองกฎหมายปฏิรูปภาษีประจำปี 2558/59  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปภาษีครั้งที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียว...
 •   สหภาพพลังงาน (Energy Union) มีวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงให้แหล่งพลังงาน ทำให้พลังงานมีราคาเป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ และสร้างระบบพลังงานร่วม (Integrated Energy system) สหภาพฯ ได้ออกเอกสารเพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาและสาเหตุของการจัดตั้ง Energy Union ในรูปแบบของ Fact Sheet[1]  สาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้...
 • สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหภาพยุโรและกลุ่มประเทศ Eurozone โดยสรุปได้ดังนี้ 1. GDP สำนักงานสถิติยุโรปประมาณการว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2557 สำหรับประเทศอียูทั้ง 28 ประเทศ เท่ากับร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3/2557 (ร้อยละ 0.3) และสำหรับ Eurozone มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3…
 • ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ตีพิมพ์รายงานผลการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลงในสินค้าอาหาร ประจำปี ๒๕๕๗  สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้...
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ตระหนักและให้ความสำคัญกับ SME ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยิ่งโดยได้มีการกำหนด top sectors ที่ประเทศมีความเชี่ยวชาญและศักยภาพสูง 9 สาขา ได้แก่ (1) อาหารและการเกษตร (2) เคมีภัณฑ์ (3) อุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ (4) พลังงาน (5) เทคโนโลยีระดับสูง (6) พืชสวน (7) วิทยาศาสตร์และสุขภาพ (8) ลอจิสติกส์ และ (9) น้ำ ซึ่งเนเธอร์แลนด์ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของเนเธอร์แลนด์ ดำเนินได้อย่างยั่งยืน โดยแต่ละภาคส่วนจะมีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาครัฐอย่างบูรณาการ กล่าวคือ สถาบันทางวิชาการและการวิจัย เช่น NWO (The Netherlands Organisation for Scientific Research), KNAW (The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) และ TNO (Neherlands Organisation for Applied Scientific Research) จะปรับโปรแกรมการเรียนการสอนและแผนการวิจัยบนพื้นฐานของ top sectors ดังกล่าว ในขณะเดียวกันรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ก็พยายามสนับสนุนโดยผ่านนโยบายการทูตทางเศรษฐกิจ โดยการมุ่งหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ด้วยมาตรการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนหรือการส่งออก อาทิ กองทุน Dutch Good Growth Fund (DGGF) ซึ่ง SME สามารถยื่นขอกู้เงินได้สำหรับการเข้าไปลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ หรือการให้บริการคำปรึกษาของหน่วยงาน Netherlands Enterprise Agency (RVO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงกิจการเศรษฐกิจของเนเธอร์แลนด์...
 • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เริ่มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือ Quantitative Easing: QE ของสมาชิกยูโรโซนเมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะสิ้นสุด ณ เดือน ก.ย. 59 ตามที่ Governing Council of ECB ได้มีมติไว้เมื่อ 22…
 • สหภาพยุโรปออกระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 2015/329 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับมาตรฐานสาธารณสุขของคนและสัตว์เป็นการเฉพาะสำหรับการนำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงาน EXPO Milano ณ เมืองมิลานประเทศอิตาลี เนื่องจากประเทศอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO Milano 2015 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 ตุลาคม 2558 ณ เมืองมิลาน ภายใต้แนวคิด “Feeding the Planet – Energy for Life” โดยคาดว่าจะมีประเทศที่เข้าร่วมงานกว่า 150 ประเทศ และจะมีการนำสินค้าอาหารที่มีเนื่อสัตว์/ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปการนำเข้าสินค้าอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบจะต้องผ่านการรับรองตามที่สหภาพฯ กำหนด อย่างไรก็ดี มีบางประเทศผู้เข้าร่วมงานที่ปกติแล้วจะไม่ได้รับการรับรองให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่สหภาพฯ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับมาตรการบางอย่างเพื่อให้สามารถนำเข้าสินค้าที่อาจจะยังไม่ได้รับมาตรฐานของสหภาพฯ สำหรับการเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะ...
 •            สหภาพยุโรปออกระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 94/2005/EC ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548[1] ซึ่งกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส Avian Influenza ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกระเบียบ Commission Implementing Decision (EU) 2015/338 ลงวันที่…
 •    แหล่งข่าวจาก Food Navigator รายงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEPs) ได้ลงคะแนนเสียงข้างมาก (480-204 เสียง) ต่อเนื่องจากผลคะแนนสนับสนุนของคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหาร (ENVI) เมื่อเดือนมกราคม 2558 สนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้ฉลากอาหารแสดงถึงแหล่งกำเนิดของเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนผสมของอาหารสำเร็จรูป...
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่สำคัญในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

  การยกเลิกการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิส – ยูโร เมื่อ 7 ก.พ. 2558 นาย Thomas Jordan ปธ.ธนาคารแห่งชาติสวิส (Swiss National Bank: SNB) ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกภายหลังการยกเลิกการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิส – ยูโร เมื่อ 15 ม.ค. 2558 โดยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสวิตฯ ไม่เช่นนั้นจะทำให้ SNB ต้องใช้เงินถึงกว่า 6 แสนล้านฟรังก์สวิส (เท่ากับมูลค่า GDP ของสวิตฯ) ภายใน 6 เดือนในการแทรกแซงค่าเงินเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยน  โดย SNB ได้พิจารณาแล้วว่าช่วงกลางเดือน ม.ค. ดังกล่าว ตลาดมีสภาพคล่อง  โดยแม้ขณะนี้ค่าเงินฟรังก์สวิสจะยังคงสูง แต่เชื่อว่าจะปรับตัวสู่อัตราที่มั่นคงต่อไป นอกจากนี้  นาย Jordan กล่าวด้วยว่า มีเพียง ครม.สวิสเท่านั้นที่ทราบล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยก่อนการประกาศมาตรการดังกล่าว จึงไม่มี insider trading โดย IMF และธนาคารกลางยุโรปทราบภายหลังเริ่มใช้มาตรการ แต่ก็เข้าใจการตัดสินใจของ สวิตฯ  อย่างไรก็ดี  มาตรการดังกล่าวเริ่มปรากฏผลกระทบ โดยสหภาพแรงงานในสวิตฯ เริ่มแสดงความห่วงกังวลต่อแผนของบริษัทต่าง ๆ ที่จะลดค่าแรงหรือจ่ายค่าแรงเป็นเงินยูโรสำหรับแรงงานชายแดนที่มีถิ่นพำนักนอกสวิตฯ และ เพิ่มจำนวนชั่วโมงในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นจากการยกเลิกการตรึงอัตราแลกเปลี่ยน...

Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 34 Next

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ