ปัจจัยที่อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่บรรลุตามเป้าหมาย
สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน 
และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง 

นายคัดตะพอน พมมะปันยา ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า การดึงดูดนักท่องเที่ยว อาจจะไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเนื่องจากปัจจัยด้าน (1) โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่มีคุณภาพ 
รวมถึงของที่ระลึกของ สปป. ลาวยังไม่มีความหลากหลาย (2) โรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาสุขภาพยังไม่ได้มาตรฐาน 
(3) อาหารและร้านอาหารต่าง ๆ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการทานอาหารลาวดั้งเดิม 
(4) มัคคุเทศก์บางคนยังขาดความรู้และไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว (5) เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนหาประโยชน์
จากการปรับค่าปรับนักท่องเที่ยวแทนที่จะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ และ (6) บริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถโดยสารที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและกำหนดราคาค่าบริการที่สูงเกินไป เพื่อให้แขวงหลวงพระบางสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับระบบการรักษาสุขภาพให้มีคุณภาพ ผู้ประกอบการโรงแรม
ควรนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้บริหารและควบคุมราคาให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมีคุณภาพ 

นายปะกาสิด จันทะปันยา ประธานสมาคมโรงแรมและร้านอาหารลาว กล่าวว่า การดึงดูดนักท่องเที่ยว ในกิจกรรม Visit Laos – 
China Year 2019 ยังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากปัญหาสงครามการค้า ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเการขยายตัวของศรษฐกิจ 
ประชาชนมีรายได้น้อยลง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ในอนาคตการดึงดูดนักท่องเที่ยวของ สปป. ลาวจะต้องอาศัยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นอาหารปลอดสารพิษ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพร้อมกับรถไฟลาว – จีน และทางด่วนต่าง ๆ ที่กำลังใกล้จะแล้วเสร็จ 

 ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 1 พ.ย. 2562 
          https://laoedaily.com.la/2019/11/07/64489/
12 ธันวาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ