ความคืบหน้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว 
วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส 
หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้าง
ศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ 
ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ 

โครงการก่อสร้างศูนย์การคุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวงและโครงการเวียงจันทน์นครสีเขียวจะมีส่วนช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างรายรับจากภาษีอากร และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
นครหลวงเวียงจันทน์ และในอนาคตเขตเศรษฐกิจฯ จะกลายเป็นศูนย์รวมทางด้าน การท่องเที่ยว การเงิน การค้า การขนส่ง
และอุตสาหกรรมแห่งเอเชีย ในส่วนของโรงแรมโปลีเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ของกลุ่มบริษัทหุ้นส่วนสีเขียว โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของกลุ่มบริษัทบริหารโรงแรมสากลสีเขียว 

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวงตั้งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2554 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวกับ กลุ่มบริษัท หวานเฟิงเซี่ยงไฮ้ 
บนเนื้อที่สัมปทาน 365 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 99 ปี ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียน 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และแผนการลงทุน 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น 8 เขต ได้แก่ (1) เขตสวนสีเขียว สวนดอกไม้ และสวนสาธารณะ (2) ทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมทั้งระบบระบายน้ำ (3) เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ทางเข้า - ออกเขตเศรษฐกิจฯ 
(4) ศูนย์กลางกีฬา ศูนย์การค้า โรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมขนาดเล็ก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และสถานที่พักผ่อน 
(5) เขตที่อยู่อาศัย ได้แก่ pool villa อพาร์ทเม้นท์ (6) อาคารสิ่งปลูกสร้างด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านช้าง 
(7) สำนักงาน และ (8) สถานที่บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวงมีบริษัทเข้าไปลงทุนจำนวน 27 แห่ง 
รวมมูลค่าการลงทุน 306 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินทุนของผู้พัฒนา 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ลงทุนรายย่อย 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เขตเศรษฐกิจฯ ได้จ่ายค่าเวนคืนที่ดินและภาษีต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 6 พ.ย. 2562 และ 7 พ.ย. 2562 
          https://laoedaily.com.la/2019/11/06/64397/    
          https://laoedaily.com.la/2019/11/07/64483/
12 ธันวาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ