ภาพรวมการลงทุนใน สปป. ลาว ปี 2562
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อ
ที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณ
ร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) 
และภาคบริการร้อยละ 7 

รัฐบาลกำหนดแผนการลงทุนภาครัฐปี 2562 รวมประมาณ 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับร้อยละ 26.8 ของ GDP การลงทุนของภาครัฐ 
ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนไปแล้วประมาณ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับร้อยละ 5.08 ของแผนดังกล่าว ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนา (ODA) ไปแล้วรวมมูลค่า 615 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
มูลค่าดังกล่าวรวมโครงการเสนอใหม่และโครงการต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77 ของมูลค่าที่กำหนดไว้ในแผนการลงทุนอยู่ที่ 802 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าปี 2562 จะสามารถบรรลุตามแผนการลงทุนที่ได้กำหนดไว้เนื่องจากผู้ให้ทุนยังคงให้การสนับสนุน
ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ในส่วนการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศมีทั้งหมด 1,266 โครงการ/กิจการ รวมมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เท่ากับร้อยละ 88.02 ของแผนการลงทุนที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยทุนที่นำเข้าจริงผ่าน
ระบบธนาคาร 397.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาทิ โครงการทางด่วน 113.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า 102.25 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการอื่น ๆ 182.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลอดจนทุนที่นำเข้าเป็นวัสดุและอุปกรณ์ และพาหนะมูลค่า 920 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ลาว – จีนมีการลงทุนแล้ว 990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คาดว่าทั้งปี 2562 จะสามารถบรรลุหรืออาจจะเกินแผนการลงทุนที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายอำนวยความสะดวก
การนำเข้าทุน วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนการลงทุนด้านการเงินและเงินตราคาดว่า
จะสามารถบรรลุได้ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 ที่มา: นสพ. ประชาชน 8 พ.ย. 2562 
 http://www.pasaxon.org.la/pdf/2019/11/08-11-2019.pdf
12 ธันวาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ