สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน ส.ค. 2562
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า 
เดือน ส.ค. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 784 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 
406 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวได้ดุลการค้าประมาณ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า 

สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ทอง 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
กล้วย 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงและชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำผสม และทองคำแท่ง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 
20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาล 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยางพารา 23 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกลือ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วัวและกระบือ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม้แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยส่งออกไปยังจีนมูลค่า 168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทย 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และสวิตเซอร์แลนด์ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยเหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก (เหล็กกล้า) 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
พลาสติกและของใช้ที่ทำจากพลาสติก 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้และเศษกระดาษ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำตาล 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และสัตว์ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าจากไทยมูลค่า 211 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สหรัฐอเมริกา 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่น 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 30 ก.ย. 2562 
 https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1810
12 ธันวาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ