สปป. ลาวและจีนร่วมกำหนดเงื่อนไขการส่งออกมันเทศไปยังจีน
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen 
รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก
มันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ 
และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

ที่ผ่านมา สปป. ลาวได้ลงนามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด กล้วย มันสำปะหลัง ข้าว แตงโม และข้อกำหนด
ด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับการกักกันและตรวจสุขภาพสัตว์ใหญ่ที่ส่งออกไปยังจีน เช่น วัว ปัจจุบัน สปป. ลาวมีพื้นที่ปลูกมันเทศ 
4,600 เฮกตาร์ มีผลผลิตเฉลี่ย 17 ตันต่อ 1 เฮกตาร์ ในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะเจรจาและลงนามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับ
การส่งออกสินค้าไปยังจีนอีก 23 ชนิด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
คุณภาพอาหารและสินค้า และมาตรฐานสุขอนามัยพืช และสัตว์ขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) การดำเนินการดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรภายใน สปป. ลาว โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน 
ซึ่งเป็นจุดเด่นของ สปป. ลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 25 ต.ค. 2562 
 https://laoedaily.com.la/2019/10/23/63357/ และ นสพ. Vientiane Times วันที่ 25 ต.ค. 2562 


ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. มาตรการสุขอนามัยพืชเป็นมาตรการที่ใช้ในการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันและคุ้มครองพืช และสุขภาพมนุษย์
และสัตว์ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคหรือต่อโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ที่ติดมากับพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งสารเจือปนในอาหาร สารพิษหรือจุลินทรีย์ที่เป็นพาหะของโรค ทั้งนี้ การกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้านำเข้าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
2. สปป. ลาวมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกยังมี
ปริมาณน้อย ดังนั้น สปป. ลาวต้องปรับตัวเพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่พร้อมจะรองรับ
สินค้าที่ผลิตใน สปป. ลาว 
 3. จากข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ในปี 2560 สปป. ลาว ผลิตมันเทศได้จำนวน 
110,130 ตัน จัดอยู่ในอันดับ 39 ของโลก
5 พฤศจิกายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ