ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเริ่มจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปปลายเดือนนี้
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท 
หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด 
นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม 

การจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล สปป. ลาว (กระทรวงการเงิน สปป. ลาว) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการถือกรรมสิทธิ์และพัฒนาธนาคารฯ และผลักดันให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน 
โดยแบ่งการจำหน่ายหุ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 ประกอบด้วยการจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 2 
และบุคคลทั่วไปร้อยละ 8 และ (2) การจำหน่ายให้กับคู่ร่วมยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร้อยละ 9 

หุ้น ทคตล. ดังกล่าวคิดเป็น 39,467,400 หุ้น มูลค่า 5,000 กีบต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) การจำหน่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม 4,154,500 หุ้น 
ในราคา 5,450 กีบ (0.61 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น (2) การจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 จำนวน 16,617,800 หุ้น มูลค่า 5,550 กีบ 
(0.62 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น และ (3) การจำหน่ายให้แก่ คู่ร่วมยุทธศาสตร์ ร้อยละ 9 จำนวน 186,951,100 หุ้น (อิงราคาตามที่กระทรวง
การเงิน สปป. ลาวและคู่ร่วมยุทธศาสตร์ได้ตกลงกันไว้) กำหนดจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 
และบุคคลทั่วไประหว่างวันที่ 4 – 29 พ.ย. 2562 โดยมีบริษัท ทคตล – กท จำกัด (BCEL- KT Securities Company) และบริษัท 
หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัท Ernst & Young Lao เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท Lao Law and Consultancy 
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และบริษัท APM (Lao) Securities เป็นผู้ประสานงาน 

นายพงสะหวัด ลือนาม เจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทคตล. ได้จ่ายเงินปันผลในปี 
2561 จำนวน 991 กีบต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.11 ในปี 2559 - 2562 ทคตล. มีกำไรสุทธิ 174 พันล้านกีบ (19.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
280 พันล้านกีบ (31.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 321 พันล้านกีบ (36.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,831 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 22 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/22/6325
5 พฤศจิกายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ