ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเริ่มจำหน่ายหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปปลายเดือนนี้
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท 
หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด 
นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม 

การจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล สปป. ลาว (กระทรวงการเงิน สปป. ลาว) มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการถือกรรมสิทธิ์และพัฒนาธนาคารฯ และผลักดันให้มีการขยายตัวอย่างยั่งยืน 
โดยแบ่งการจำหน่ายหุ้นเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 ประกอบด้วยการจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 2 
และบุคคลทั่วไปร้อยละ 8 และ (2) การจำหน่ายให้กับคู่ร่วมยุทธศาสตร์ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร้อยละ 9 

หุ้น ทคตล. ดังกล่าวคิดเป็น 39,467,400 หุ้น มูลค่า 5,000 กีบต่อหุ้น ประกอบด้วย (1) การจำหน่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม 4,154,500 หุ้น 
ในราคา 5,450 กีบ (0.61 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น (2) การจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป ร้อยละ 10 จำนวน 16,617,800 หุ้น มูลค่า 5,550 กีบ 
(0.62 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหุ้น และ (3) การจำหน่ายให้แก่ คู่ร่วมยุทธศาสตร์ ร้อยละ 9 จำนวน 186,951,100 หุ้น (อิงราคาตามที่กระทรวง
การเงิน สปป. ลาวและคู่ร่วมยุทธศาสตร์ได้ตกลงกันไว้) กำหนดจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 
และบุคคลทั่วไประหว่างวันที่ 4 – 29 พ.ย. 2562 โดยมีบริษัท ทคตล – กท จำกัด (BCEL- KT Securities Company) และบริษัท 
หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัท Ernst & Young Lao เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท Lao Law and Consultancy 
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และบริษัท APM (Lao) Securities เป็นผู้ประสานงาน 

นายพงสะหวัด ลือนาม เจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทคตล. ได้จ่ายเงินปันผลในปี 
2561 จำนวน 991 กีบต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.11 ในปี 2559 - 2562 ทคตล. มีกำไรสุทธิ 174 พันล้านกีบ (19.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
280 พันล้านกีบ (31.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 321 พันล้านกีบ (36.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,831 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 22 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/22/6325
5 พฤศจิกายน 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวโดยช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาว 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (3,092,086 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 นักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 6 สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อังกฤษร้อยละ 22 เยอรมนีร้อยละ 13 ส่วนชาติที่ลดลง ได้แก่ ผรั่งเศสลดลงร้อยละ 11 เกาหลีใต้ร้อยละ 1 เดนมาร์กร้อยละ 27 สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 11 และฟินแลนด์ร้อยละ 28
  • เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รองเจ้าแขวงจำปาสัก ประธานบริษัท ไฟฟ้า ดอนสะโฮง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทดสอบเครื่องปั่นไฟเครื่องที่ 1 จาก 4 เครื่อง ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก
  • ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ แขวงไซยะบูลี ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (2559 - 2584) โครงการฯ จะมีรายรับประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรายรับจากโรงงานไฟฟ้า 1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับจากเหมืองถ่านหิน 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้จากการขายขี้เถ้าลอยประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาวจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้จากพนักงานและลูกจ้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 8,000 คน และในช่วงดำเนินงานประมาณ 2,000 – 4,000 คน
  • นับตั้งแต่ปี 2552 ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้ว (ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย) ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ได้แก่ การสร้างถนน คูกั้นดินถล่ม ท่าเรือสากล สำนักงานภาษี ตลาดสด ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า ระบบสื่อสาร สาธารณสุขและการรักษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ ลาว – จีน ตลาดจีน ร้านอาหารริมแม่น้ำ โรงแรมห้าดาว และโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวน 495 กิจการ รวมทุนจดทะเบียนประมาณ 496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ