เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำลงทุนในการเนรมิตเมืองใหม่ไปแล้วกว่า 1,926 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นับตั้งแต่ปี 2552 ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้ว (ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย) ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ได้แก่ การสร้างถนน คูกั้นดินถล่ม ท่าเรือสากล สำนักงานภาษี ตลาดสด ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า 
ระบบสื่อสาร สาธารณสุขและการรักษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ ลาว – จีน ตลาดจีน ร้านอาหารริมแม่น้ำ โรงแรมห้าดาว และโครงการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวน 495 กิจการ รวมทุนจดทะเบียนประมาณ 
496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นายจันทะจอน วางฟาเซ็ง กรรมการสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ได้แก่ การก่อสร้างสะพานและปรับปรุงคลองระบายน้ำ 3 แห่ง รวมมูลค่า 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พัฒนาพื้นที่สีเขียว มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และได้ดึงดูดการลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข โดยการสร้างโรงพยาบาลสากลลาวตะวันออกร่วมกับโรงพยาบาล
เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว และโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ด้านการศึกษา โดยการสร้างโรงเรียน
อนุบาล ประถม และมัธยม มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ด้านวัฒนธรรม โดยก่อสร้างวัดประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และ (4) ด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 13 แห่ง ในปัจจุบันอีก 3 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ เมื่อปี 2561 
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจฯ 452,571 คน โดยเดินทางผ่านด่านสากลสามเหลี่ยมคำ 131,593 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
ร้อยละ 124.5 รวมรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมตรวจลงตราที่ด่านประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในปี 2562 GDP ของเขตเศรษฐกิจฯ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้เฉลี่ย 3,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และตั้งเป้าหมายให้ GDP 
ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 190 หรืออยู่ที่ 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 – มิ.ย. 2562 เขตเศรษฐกิจฯ ได้ชำระภาษี
ให้รัฐบาล สปป. ลาว รวม 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำ จำกัด (Kings 
Romans Group) ของจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาวได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ในอัตราส่วน 80:20 
อายุสัมปทาน 99 ปี เขตเศรษฐกิจฯ มีพื้นที่สัมปทานทั้งหมด 10,000 เฮกตาร์ ประกอบด้วย 2 เขตพัฒนา คือ เขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เฮกตาร์ 
และเขตป่าสงวนสายพูกิ่วลม 7,000 เฮกตาร์ 

ที่มา: เว็บไซต์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 14 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/14/62660/
31 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ