ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล สปป. ลาวเป็นผู้พัฒนาโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนาม
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2562 นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว 
และนายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน (Petroleum Trading Lao Public Company) ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนาม ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายอาลุนแก้ว กิดติคุณ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว นายบุนจัน สิดทะวง รัฐมนตรีกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำ สปป. ลาว และนายโอได สุดาพอน เจ้าแขวงคำม่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน 

การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการทางรถไฟลาว – เวียดนามจะเริ่มจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนไปยังท่าเรือหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ 
เวียดนาม รวมระยะทางประมาณ 240 – 270 กิโลเมตร โดยระยะแรกจะเริ่มสำรวจ จากเมืองท่าแขกถึงชายแดนลาว – เวียดนาม ระยะทางประมาณ 
150 กิโลเมตร และหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามแล้วจะทำการสำรวจจากชายแดนลาว – เวียดนามถึงท่าเรือหวุงอ๋าง 
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะสำรวจแล้วเสร็จในอีก 8 – 12 เดือน และสามารถเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปี 2564 โดยการก่อสร้าง
จะแล้วเสร็จในปี 2567 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี รางรถไฟจะเป็นประเภทรางเดี่ยวตามมาตรฐานสากล ความเร็วประมาณ 90 – 120 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง การก่อสร้างจะใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีจากอินโดนีเซีย โดยจะเป็นการลงทุนแบบ build–operate–transfer (BOT)  

โครงการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2559 – 2563) ในการเปลี่ยน สปป. ลาวจาก land-locked 
เป็น land-linked กล่าวคือ เชื่อมโยง สปป. ลาวกับอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 
อีกทั้งลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการ 

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน เป็นบริษัทสัญชาติลาว ก่อตั้งเมื่อปี 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและโกดังน้ำมัน 
และเป็นบริษัทลาวแห่งแรกที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเมื่อปี 2557 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times วันที่ 17 ต.ค. 2562 
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 17 ต.ค. 2562 https://laoedaily.com.la/2019/10/17/62940/
31 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ