โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีจะเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีนี้
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชี้นำ
ร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ครั้งที่ 8 ณ ห้องว่าการปกครอง แขวงไซยะบูลี โดยมีนายบุนปอน สีสุลาด ประธานกรรมาธิการ
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สภาแห่งชาติลาว รองเจ้าแขวงไซยะบูลีและหลวงพระบาง ผู้แทนโครงการฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการอำนวย
ความสะดวกและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินโครงการฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเขื่อนดังกล่าว อย่างเป็นทางการปลายปีนี้  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการฯ ประกอบด้วยงานก่อสร้างทั่วไป การติดตั้งเครื่องจักรพลังน้ำและพลังไฟฟ้า 
และงานระบบสายส่ง แล้วเสร็จร้อยละ 100 รวมถึงการจัดสรรและโยกย้ายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 
ซึ่งมีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน (แขวงไซยะบูลี 6 หมู่บ้าน และแขวงหลวงพระบาง 9 หมู่บ้าน) รวม 626 ครอบครัว และรวมประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งสิ้น 2,974 คน ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ลงพื้นที่โครงการฯ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะงานด้านสุขอนามัย การเก็บขยะออกจากอ่างเก็บน้ำ การจัดสรรบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด กับรัฐบาล สปป. ลาว ซึ่งได้ลงนามสัญญาสัมปทาน 
เมื่อเดือน ต.ค. 2553 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พ.ย. 2555 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 8 ปี โครงการฯ มีอายุสัมปทาน 
29 ปี (2562 - 2589) รวมมูลค่าโครงการ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
7,370 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว คาดว่าจากการจำหน่ายไฟฟ้า
อย่างเป็นทางการ คาดว่ารัฐบาล สปป. ลาวจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วงปี 2562 – 2589 รวม 3,913 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เฉลี่ยปีละ 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 9 ต.ค. 2562
https://www.vientianemai.net/khao/22622.html
21 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ