ลาวเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคุ้มครองธุรกิจของรัฐ
นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ของรัฐวิสากิจ ซึ่งหลายแห่งกำลังเผชิญปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยที่ประชุม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของ
สภาบริหารรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งหารือทิศทางและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองและติดตามการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

หัวหน้ากรมคุ้มครอง พัฒนารัฐวิสาหกิจ และการประกันภัย กระทรวงการเงิน สปป. ลาว กล่าวว่า การดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ
ที่รัฐลงทุนร้อยละ 100 จะมีสภาบริหารเป็นหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับรัฐวิสาหกิจ ที่รัฐบาลถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 จะมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้แทนรัฐบาลในฐานะผู้ร่วมลงทุนและผู้แทนสมาชิกสภาบริหารกำกับดูแล 

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ได้แต่งตั้งคณะสภาบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของรัฐบาลใน
รัฐวิสาหกิจกว่า 100 กิจการ จาก 187 กิจการ มีทุนจดทะเบียนกว่า 225,495 พันล้านกีบ (25,601 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วยวิสาหกิจ
ที่รัฐถือหุ้นร้อยละ 51 - 100 จำนวน 133 กิจการ และวิสาหกิจ ที่รัฐลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 54 กิจการ โดยมีกิจการ
ที่กระทรวงการเงิน สปป. ลาวกำกับดูแล 60 กิจการ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 113,315 พันล้านกีบ (12,865 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
คิดเป็นร้อยละ 80.51 ของ GDP และที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐจากวิสาหกิจที่รัฐลงทุนกว่า 37,248 พันล้านกีบ 
(4,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 กิจการ พบว่า มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนิน
กิจการในระดับดีเพียง 7 กิจการ ระดับปานกลาง 14 กิจการ และขาดประสิทธิภาพ 19 กิจการ ในจำนวนวิสาหกิจที่รัฐลงทุนร้อยละ 
51 – 99 5 กิจการ พบว่า มีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ ในระดับดี 4 กิจการ และระดับปานกลาง 1 กิจการ และในจำนวนวิสาหกิจ
ที่รัฐลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 49 15 กิจการ พบว่า มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระดับดี 5 กิจการ ระดับปานกลาง 3 กิจการ 
และขาดประสิทธิภาพ 7 กิจการ ซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงมี 9 กิจการ คือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว การบินลาว ล้านช้างพัฒนาและบริการขาเข้า - ขาออก 
ลาวขาเข้า – ขาออก การค้าสากลลาวบริการ ดาฟี วิศวการน้ำ และสิ่งแวดล้อม ธนาคารพัฒนาลาว และธนาคารส่งเสริมกสิกรรม 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,808 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา วันที่ 30 ก.ย. 262 
 https://www.laophattananews.com/archives/5884
16 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ