ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำใน สปป. ลาว
ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 
ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจ ได้แก่ (1) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจ (2) มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 พันล้านกีบ 
(ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (3) มีแผนดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (4) มีที่ตั้งสำนักงานและรับประกันความปลอดภัยในการให้บริการ 
(5) ไม่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ และ (6) ไม่เคยถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและ
ส่งออกทองคำ 

ขั้นตอนการขออนุญาตมีดังนี้ 
1. ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
หลังจากขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ใบคำร้อง (ราคา 200,000 กีบ/ชุด หรือประมาณ 22.7 ดอลลาร์สหรัฐ) 
(2) ประวัติผู้อำนวยการหรือผู้ถือหุ้น (3) แผนการดำเนินธุรกิจ (4) ใบรับรองสถานะทางการเงินและรายงานบัญชีสำรอง (5) สำเนา
ใบทะเบียนวิสาหกิจ (6) ทำเนียบผู้บริหารและกฎระเบียบของบริษัท (7) แผนที่ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการรับรองจากนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
(8) ใบรับรองที่อยู่ (9) ใบรับรองการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (10) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนลาว) (11) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ) (12) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาด้วยตนเอง) (13) รูปถ่าย 3 ใบ 
2. ยื่นคำร้องต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด 
4. ธนาคารแห่ง สปป. ลาวจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ คำร้องและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
จากนั้นจะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ 
5. ผู้ประกอบการติดต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบียน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านกีบ (ประมาณ 568 ดอลลาร์สหรัฐ) และสามารถดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,803 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว วันที่ 9 ก.ย. 2562 
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1773
17 กันยายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ