ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำใน สปป. ลาว
ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 
ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจ ได้แก่ (1) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจ (2) มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 พันล้านกีบ 
(ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (3) มีแผนดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (4) มีที่ตั้งสำนักงานและรับประกันความปลอดภัยในการให้บริการ 
(5) ไม่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ และ (6) ไม่เคยถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและ
ส่งออกทองคำ 

ขั้นตอนการขออนุญาตมีดังนี้ 
1. ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
หลังจากขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ใบคำร้อง (ราคา 200,000 กีบ/ชุด หรือประมาณ 22.7 ดอลลาร์สหรัฐ) 
(2) ประวัติผู้อำนวยการหรือผู้ถือหุ้น (3) แผนการดำเนินธุรกิจ (4) ใบรับรองสถานะทางการเงินและรายงานบัญชีสำรอง (5) สำเนา
ใบทะเบียนวิสาหกิจ (6) ทำเนียบผู้บริหารและกฎระเบียบของบริษัท (7) แผนที่ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการรับรองจากนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
(8) ใบรับรองที่อยู่ (9) ใบรับรองการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (10) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนลาว) (11) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ) (12) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาด้วยตนเอง) (13) รูปถ่าย 3 ใบ 
2. ยื่นคำร้องต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด 
4. ธนาคารแห่ง สปป. ลาวจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ คำร้องและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
จากนั้นจะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ 
5. ผู้ประกอบการติดต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบียน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านกีบ (ประมาณ 568 ดอลลาร์สหรัฐ) และสามารถดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,803 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว วันที่ 9 ก.ย. 2562 
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1773
17 กันยายน 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชี้นำร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ครั้งที่ 8 ณ ห้องว่าการปกครอง แขวงไซยะบูลี โดยมีนายบุนปอน สีสุลาด ประธานกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สภาแห่งชาติลาว รองเจ้าแขวงไซยะบูลีและหลวงพระบาง ผู้แทนโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินโครงการฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเขื่อนดังกล่าว อย่างเป็นทางการปลายปีนี้
  • นาย Andrew Mason หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ธนาคารโลก กล่าวว่า รายงานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกประจำเดือน ต.ค. 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิกในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.7 และ 5.6 ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ
  • ข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของ สปป. ลาว ระบุว่า ในปี 2561 สปป. ลาวมีโรงงานผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ทั่วประเทศจำนวน 13 แห่ง ในปี 2556 – 2558 มีจำนวน 9 โรงงาน คือ โรงงานปูนซีเมนต์หลวงพระบาง โรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงแห่งที่ 1 2 และ 3 โรงบดปูนซีเมนต์เวียงจันทน์ โรงบดปูนซีเมนต์ BMC เวียงจันทน์ โรงงานปูนซีเมนต์ท่าแขก โรงงานปูนซีเมนต์สะหวันนะเขต และโรงงานปูนซีเมนต์สาละวัน ในปี 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 3 โรงงาน คือ โรงงานปูนซีเมนต์ไซยะบูลี โรงงานปูนซีเมนต์เชียงขวาง และโรงงานปูนซีเมนต์เมืองคูนคำ แขวงคำม่วน และในปี 2560 มีเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน คือ โรงงานคำม่วนซีเมนต์ของ SCG โดยรวมกำลังการผลิตทั้งหมด 8.3 ล้านตันต่อปี
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวจากสี่แขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว และจากภาคกลางและภาคใต้ ของเวียดนาม พร้อมด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่แขวงจำปาสัก
  • เมื่อวันที่ 8 - 9 ต.ค. 2562 กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ร่วมกับองค์กรสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) จัดการประชุมเชิงปฺฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การประเมินความเปราะบาง และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อผลักดันการสร้างความสามารถด้านการผลิตและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ” ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane โดยมี ดร. กิแก้ว จันทะบูลี รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นาง Sara Sekkenes ผู้ประสานงานขององค์กรสหประชาชาติประจำ สปป. ลาว และนาย Patrick Osakwe หัวหน้าด้านการค้าและความยากจนของ UNCTAD เป็นประธานร่วม
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (ACCMSMEs) ได้จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน www. aseansme.org เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าและเป็นฐานข้อมูลสินค้าและการบริการ (e-directory) เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ สินค้า และบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน SMEs

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ