พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง JETRO ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง 
ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนางคำจัน วงแสงบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน ผู้แทนจาก 
สอท. มาเลเซียและญี่ปุ่นประจำ สปป. ลาว และผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นางคำจันฯ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายสำคัญในการร่วมมือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักธุรกิจ
จากประเทศอื่น ๆ ให้เข้ามาลงทุนใน สปป. ลาวมากขึ้น ปัจจุบัน สปป. ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 12 แห่ง สามารถดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ 597 บริษัท โดยเป็นบริษัทญี่ปุ่นกว่า 40 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การลงทุนของญี่ปุ่นใน สปป. ลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะ 4 แห่งข้างต้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สะดวกเพื่อรองรับนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ 
ที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งได้ผลิตและส่งออกสินค้ามาระยะหนึ่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
โดยที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญและสนับสนุนการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพและสร้างงานให้แก่
คนในท้องถิ่น และหวังว่าความร่วมมือระหว่าง JETRO กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนและขยายความร่วมมือไปยัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย 

JETRO ประจำ สปป. ลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว นายคาชิอิจิ อิวะคะมิ 
ผู้แทน JETRO ประจำ สปป. ลาว เชื่อว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 ก.ย. 2562 https://laoedaily.com.la/58658/
9 กันยายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ