พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง JETRO ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง 
ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนางคำจัน วงแสงบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน ผู้แทนจาก 
สอท. มาเลเซียและญี่ปุ่นประจำ สปป. ลาว และผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นางคำจันฯ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายสำคัญในการร่วมมือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักธุรกิจ
จากประเทศอื่น ๆ ให้เข้ามาลงทุนใน สปป. ลาวมากขึ้น ปัจจุบัน สปป. ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 12 แห่ง สามารถดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ 597 บริษัท โดยเป็นบริษัทญี่ปุ่นกว่า 40 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การลงทุนของญี่ปุ่นใน สปป. ลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะ 4 แห่งข้างต้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สะดวกเพื่อรองรับนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ 
ที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งได้ผลิตและส่งออกสินค้ามาระยะหนึ่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
โดยที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญและสนับสนุนการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพและสร้างงานให้แก่
คนในท้องถิ่น และหวังว่าความร่วมมือระหว่าง JETRO กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนและขยายความร่วมมือไปยัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย 

JETRO ประจำ สปป. ลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว นายคาชิอิจิ อิวะคะมิ 
ผู้แทน JETRO ประจำ สปป. ลาว เชื่อว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 ก.ย. 2562 https://laoedaily.com.la/58658/
9 กันยายน 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชี้นำร่วมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ครั้งที่ 8 ณ ห้องว่าการปกครอง แขวงไซยะบูลี โดยมีนายบุนปอน สีสุลาด ประธานกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สภาแห่งชาติลาว รองเจ้าแขวงไซยะบูลีและหลวงพระบาง ผู้แทนโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ การดำเนินโครงการฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเขื่อนดังกล่าว อย่างเป็นทางการปลายปีนี้
  • นาย Andrew Mason หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิก ธนาคารโลก กล่าวว่า รายงานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกประจำเดือน ต.ค. 2562 คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียและแปซิฟิกในปี 2562 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5.7 และ 5.6 ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ
  • ข้อมูลจากกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของ สปป. ลาว ระบุว่า ในปี 2561 สปป. ลาวมีโรงงานผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ทั่วประเทศจำนวน 13 แห่ง ในปี 2556 – 2558 มีจำนวน 9 โรงงาน คือ โรงงานปูนซีเมนต์หลวงพระบาง โรงงานปูนซีเมนต์วังเวียงแห่งที่ 1 2 และ 3 โรงบดปูนซีเมนต์เวียงจันทน์ โรงบดปูนซีเมนต์ BMC เวียงจันทน์ โรงงานปูนซีเมนต์ท่าแขก โรงงานปูนซีเมนต์สะหวันนะเขต และโรงงานปูนซีเมนต์สาละวัน ในปี 2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 3 โรงงาน คือ โรงงานปูนซีเมนต์ไซยะบูลี โรงงานปูนซีเมนต์เชียงขวาง และโรงงานปูนซีเมนต์เมืองคูนคำ แขวงคำม่วน และในปี 2560 มีเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงงาน คือ โรงงานคำม่วนซีเมนต์ของ SCG โดยรวมกำลังการผลิตทั้งหมด 8.3 ล้านตันต่อปี
  • เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวจากสี่แขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว และจากภาคกลางและภาคใต้ ของเวียดนาม พร้อมด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่แขวงจำปาสัก
  • เมื่อวันที่ 8 - 9 ต.ค. 2562 กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว ร่วมกับองค์กรสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) จัดการประชุมเชิงปฺฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การประเมินความเปราะบาง และการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อผลักดันการสร้างความสามารถด้านการผลิตและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ” ณ โรงแรม Crowne Plaza Vientiane โดยมี ดร. กิแก้ว จันทะบูลี รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นาง Sara Sekkenes ผู้ประสานงานขององค์กรสหประชาชาติประจำ สปป. ลาว และนาย Patrick Osakwe หัวหน้าด้านการค้าและความยากจนของ UNCTAD เป็นประธานร่วม
  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (ACCMSMEs) ได้จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน www. aseansme.org เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานส่งเสริม SMEs ในอาเซียน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าและเป็นฐานข้อมูลสินค้าและการบริการ (e-directory) เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ สินค้า และบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน SMEs

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ