รัฐบาลลาวออกพันธบัตรมูลค่า 1,700 พันล้านกีบ (ประมาณ 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว 
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน 
นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท 
หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทน
จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว 

การออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1, 700 พันล้านกีบ (ประมาณ 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจาก
ความสำเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1,000 พันล้านกีบ (ประมาณ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ผ่านมา โดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศสามารถถือครองและแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาว และเป็นนิมิตรหมายใหม่
สำหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรที่ สปป. ลาว เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ
แผนงบประมาณแห่งรัฐ 5 ปี (2559 - 2563) ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยที่ผ่านมารัฐบาลลาว
ขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการเงิน สปป. ลาว จึงจำเป็นต้องระดมเงินทุนจากภายในและต่างประเทศ 

นายอานุกอนฯ กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่งที่รัฐบาลลาวให้ความเชื่อมั่นในการเป็นตัวแทน
จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นการจำหน่ายเป็นครั้งที่สอง กำหนดราคาขายที่หน่วยละ 1 ล้านกีบ (ประมาณ 114 ดอลลาร์สหรัฐ) 
โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ได้แก่ อายุ 3 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 6.8) 5 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 6.95) 7 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 7.2) 10 ปี 
(ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5) 15 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 7.7) และ 20 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 8) จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยจะเปิดจองระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ก.ย. 2562 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่ง ผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อพันธบัตรครั้งละ 10 ล้านกีบขึ้นไป และจะปิดการจอง
ทันทีเมื่อมีการจองครบ 1,700 พันล้านกีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 26 ส.ค. 2562 (https://laoedaily.com.la/57956/) 
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 26 ส.ค. 2562 (https://www.vientianemai.net/khao/22129.html)
6 กันยายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ