เดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล
ในเดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 942.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 389.78 
ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 553.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังคงขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 164.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว รายงานว่า ในเดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกสินค้า ประกอบด้วย 
แร่ทองแดง 58.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดง และสิ่งของที่ทำจากทองแดง 39.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 16.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เยื่อไม้ 15.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ 21.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 23.02 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำผสมและทองคำแท่ง 14.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 3.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 19.22 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกาแฟ (ที่ยังไม่แปรรูป) 11.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว ส่งออกสินค้า ประกอบด้วย ไทย 104.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 130.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เวียดนาม 92.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 15.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 7.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชา 2.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สวิตเซอร์แลนด์ 2.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อังกฤษ 1.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐอเมริกา 1.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

มูลค่าการนำเข้า ประกอบด้วย พาหนะ 42.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล
57.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อุปกรณ์จักรกล 47.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก 48.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 26.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนอะไหล่รถ 18.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก๊สโซฮอล์ 12.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เหล็กเส้นและเหล็กรูปภัณฑ์ 16.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไฟฟ้า 4.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้า 
ประกอบด้วย ไทย 309.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 150.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 52.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 7.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เกาหลีใต้ 5.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 2.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เบลเยี่ยม 1.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซีย 1.56 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิงคโปร์ 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนี 1.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 5 ก.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/54726/
12 กรกฎาคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวโดยช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาว 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (3,092,086 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 นักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 6 สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อังกฤษร้อยละ 22 เยอรมนีร้อยละ 13 ส่วนชาติที่ลดลง ได้แก่ ผรั่งเศสลดลงร้อยละ 11 เกาหลีใต้ร้อยละ 1 เดนมาร์กร้อยละ 27 สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 11 และฟินแลนด์ร้อยละ 28
  • เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รองเจ้าแขวงจำปาสัก ประธานบริษัท ไฟฟ้า ดอนสะโฮง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทดสอบเครื่องปั่นไฟเครื่องที่ 1 จาก 4 เครื่อง ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก
  • ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ แขวงไซยะบูลี ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (2559 - 2584) โครงการฯ จะมีรายรับประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรายรับจากโรงงานไฟฟ้า 1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับจากเหมืองถ่านหิน 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้จากการขายขี้เถ้าลอยประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาวจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้จากพนักงานและลูกจ้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 8,000 คน และในช่วงดำเนินงานประมาณ 2,000 – 4,000 คน
  • นับตั้งแต่ปี 2552 ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้ว (ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย) ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ได้แก่ การสร้างถนน คูกั้นดินถล่ม ท่าเรือสากล สำนักงานภาษี ตลาดสด ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า ระบบสื่อสาร สาธารณสุขและการรักษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ ลาว – จีน ตลาดจีน ร้านอาหารริมแม่น้ำ โรงแรมห้าดาว และโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวน 495 กิจการ รวมทุนจดทะเบียนประมาณ 496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ