การเปิดใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว
สปป. ลาว ได้เปิดใช้ระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งแรกอย่างเป็นทางการที่ท่านาแล้ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำ โดยคาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวตามด่านสากลและสนามบินนานาชาติในทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ได้มีพิธีเปิดการใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว (Lao National Single Window - LNSW) ที่ย่านกองเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Yard - CY) ท่านาแล้ง โดยมีนายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว เข้าร่วม 

นายวงคำแหง วงทะจัก รองหัวหน้ากรมภาษี กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การเปิดใช้ระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว
มีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล สปป. ลาว ให้มีความทันสมัย 
สร้างและปรับปรุงระบบการบริการของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ระบบ LNSW เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่ปลอดภัยและ
เป็นระบบพร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการป้อนข้อมูลไว้ในจุดเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะถูก
ใช้เพื่อการบริหารจัดการการนำเข้าและส่งออกสินค้า และการขนส่งสินค้าที่ด่านภาษีและสนามบินนานาชาติต่างๆ ของ สปป. ลาว โดยจะเริ่มจาก
การนำเข้ายานพาหนะที่ด่านภาษีท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแห่งแรก อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวไม่เพียงจะเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่การดำเนินธุรกิจทางการค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการติดตามทุกการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายวงคำแหงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ดังกล่าว ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ที่ปรึกษาอาติส (ATOS) เป็นบริษัทพัฒนาระบบไอทีที่มีความชำนาญงานระดับสากลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) การลงทะเบียน 2) การขอใบอนุญาต 3) ใบกำกับการขนส่งสินค้า และ 
4 ) การออกใบเสร็จ 

นอกจากนี้ การชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอยู่จุดเดียวกัน โดยจะต้องไปดำเนินการที่ธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการหรือผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ โดยมีธนาคารการค้าต่างประเทศมหาชน และธนาคารพัฒนาลาว ทั้งนี้ ในอนาคตระบบดังกล่าว
จะสามารถใช้ได้กับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทและจะเชื่อมโยงกับระบบแจ้งภาษีประตูเดียวอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2562 

ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแบ่งเป็นภาคเอกชน 186 รหัส และภาครัฐ 298 รหัส รวมผู้ลงทะเบียนบริษัทนำเข้า 37 บริษัทและได้รับการฝึกอบรม
การใช้ระบบดังกล่าวให้มีความสามารถในการใช้ระบบให้ดีมากขึ้น และได้จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือการใช้ระบบผ่านอีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CY ท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 มิ.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/54175/
9 กรกฎาคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกมันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวโดยช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาว 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (3,092,086 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 นักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 6 สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อังกฤษร้อยละ 22 เยอรมนีร้อยละ 13 ส่วนชาติที่ลดลง ได้แก่ ผรั่งเศสลดลงร้อยละ 11 เกาหลีใต้ร้อยละ 1 เดนมาร์กร้อยละ 27 สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 11 และฟินแลนด์ร้อยละ 28
  • เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (ทคตล.) ในฐานะผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ร่วมกับบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด จัดงานนำเสนอข้อมูลการจำหน่ายหุ้นของ ทคตล. ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายพูขง จันทะจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ทคตล. นายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด นางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดร. คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รองเจ้าแขวงจำปาสัก ประธานบริษัท ไฟฟ้า ดอนสะโฮง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทดสอบเครื่องปั่นไฟเครื่องที่ 1 จาก 4 เครื่อง ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก
  • ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 ณ แขวงไซยะบูลี ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โดยคาดว่าในช่วงระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (2559 - 2584) โครงการฯ จะมีรายรับประมาณ 2,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยรายรับจากโรงงานไฟฟ้า 1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับจากเหมืองถ่านหิน 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าภาคหลวง 212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาษีกำไร 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผล 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และรายได้จากการขายขี้เถ้าลอยประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาวจะมีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้จากพนักงานและลูกจ้างโครงการฯ ในช่วงการก่อสร้างประมาณ 8,000 คน และในช่วงดำเนินงานประมาณ 2,000 – 4,000 คน
  • นับตั้งแต่ปี 2552 ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้ว (ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย) ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ได้แก่ การสร้างถนน คูกั้นดินถล่ม ท่าเรือสากล สำนักงานภาษี ตลาดสด ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า ระบบสื่อสาร สาธารณสุขและการรักษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ ลาว – จีน ตลาดจีน ร้านอาหารริมแม่น้ำ โรงแรมห้าดาว และโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวน 495 กิจการ รวมทุนจดทะเบียนประมาณ 496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ