การเปิดใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว
สปป. ลาว ได้เปิดใช้ระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งแรกอย่างเป็นทางการที่ท่านาแล้ง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำ โดยคาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายผลการใช้ระบบดังกล่าวตามด่านสากลและสนามบินนานาชาติในทั่วประเทศ 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ได้มีพิธีเปิดการใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว (Lao National Single Window - LNSW) ที่ย่านกองเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Yard - CY) ท่านาแล้ง โดยมีนายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว เข้าร่วม 

นายวงคำแหง วงทะจัก รองหัวหน้ากรมภาษี กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การเปิดใช้ระบบการแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว
มีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล สปป. ลาว ให้มีความทันสมัย 
สร้างและปรับปรุงระบบการบริการของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ระบบ LNSW เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่ปลอดภัยและ
เป็นระบบพร้อมทั้งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการป้อนข้อมูลไว้ในจุดเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะถูก
ใช้เพื่อการบริหารจัดการการนำเข้าและส่งออกสินค้า และการขนส่งสินค้าที่ด่านภาษีและสนามบินนานาชาติต่างๆ ของ สปป. ลาว โดยจะเริ่มจาก
การนำเข้ายานพาหนะที่ด่านภาษีท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแห่งแรก อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวไม่เพียงจะเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่การดำเนินธุรกิจทางการค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการติดตามทุกการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

นายวงคำแหงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว จึงจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ดังกล่าว ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ที่ปรึกษาอาติส (ATOS) เป็นบริษัทพัฒนาระบบไอทีที่มีความชำนาญงานระดับสากลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
ระบบแจ้งภาษีประตูเดียวแห่งชาติลาว ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) การลงทะเบียน 2) การขอใบอนุญาต 3) ใบกำกับการขนส่งสินค้า และ 
4 ) การออกใบเสร็จ 

นอกจากนี้ การชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอยู่จุดเดียวกัน โดยจะต้องไปดำเนินการที่ธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการหรือผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ โดยมีธนาคารการค้าต่างประเทศมหาชน และธนาคารพัฒนาลาว ทั้งนี้ ในอนาคตระบบดังกล่าว
จะสามารถใช้ได้กับการนำเข้าสินค้าทุกประเภทและจะเชื่อมโยงกับระบบแจ้งภาษีประตูเดียวอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2562 

ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแบ่งเป็นภาคเอกชน 186 รหัส และภาครัฐ 298 รหัส รวมผู้ลงทะเบียนบริษัทนำเข้า 37 บริษัทและได้รับการฝึกอบรม
การใช้ระบบดังกล่าวให้มีความสามารถในการใช้ระบบให้ดีมากขึ้น และได้จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือการใช้ระบบผ่านอีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์ 
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CY ท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 มิ.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/54175/
9 กรกฎาคม 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ