4 เดือนแรกของปี 2562 การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.4 
ของแผนการประจำปี ซึ่งคาดว่าหลังกลางปีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ตัวเลขการนำเข้าและส่งออก
ของ สปป. ลาว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
และคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของแผนการประจำปี ประกอบด้วยการส่งออกมูลค่าประมาณ 1,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคิดเป็นร้อยละ 35.1 ของแผนการประจำปี และการนำเข้ามูลค่าประมาณ 1,524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนการประจำปี 

สาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าน้อยกว่าการส่งออกอาจเป็นเพราะในช่วงต้นปีหลายโครงการและหลายบริษัทยังไม่ทันได้รับการอนุมัติ
แผนการนำเข้า (Master List) จากกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว โดยแผนการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการขอยกเว้นหรือลดภาษี
ในการนำเข้า อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์การนำเข้าและส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี การส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐบาล สปป. ลาว ยังคงเน้นการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น อาทิ ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี นอกจากนั้น หมวดสินค้าโดยเฉพาะหมวดเกษตรกรรม เช่น กล้วย ยางพารา ยังคงส่งออก
ได้เป็นปกติ  

สำหรับการนำเข้าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริษัทส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติแผนการนำเข้าจากกระทรวงแผนการฯ 
แห่ง สปป. ลาว และโครงการใหญ่ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็ขยายการปรับปรุงพื้นที่และต้องการการนำเข้าสินค้าและ
เพื่อการส่งออก สินค้าที่มีศักยภาพและมีการส่งออกมากกว่าประเภทอื่น ได้แก่ หมวดไฟฟ้า แร่ธาตุ (แร่ทอง ทองคำ เกลือ) สินค้าอุตสาหกรรม 
(ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ จักรเย็บผ้า กระดาษ บุหรี่ น้ำตาล) และสินค้าเกษตรกรรม (มันสำปะหลัง กล้วย ยางพารา กาแฟ เนื้อวัว เนื้อควาย) 
สินค้าที่มีการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะ และอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักร และวัสดุภัณฑ์ (เหล็ก ปูนซีเมนต์) โดยมีตลาดนำเข้าและ
ส่งออกจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย จีน และเวียดนาม 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 มิ.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/53025/
25 มิถุนายน 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ