รัฐบาล สปป. ลาว กู้เงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปรับปรุงการบริหารการเงินแห่งรัฐให้ทันสมัย
รัฐบาล สปป. ลาว ได้ลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสมาคมเพื่อการพัฒนาสากล (IDA) ของธนาคารโลก
เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงการบริหารระบบการเงินแห่งรัฐให้เป็นระบบทันสมัย (E-FITS) และสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหาร
การเงินแห่งรัฐ ทั้งนี้ จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวแบบยั่งยืนและมั่นคง 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2562 ได้มีพิธีลงนามสัญญากู้ยืมเงินที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนางทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวง
การเงิน สปป. ลาว เป็นผู้แทนรัฐบาล และนายนิโกลา ปอนตารา หัวหน้าห้องว่าการธนาคารโลก ประจำ สปป. ลาว เป็นผู้ลงนาม
ในพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้นายสิดทิสอน เทบพาสี หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและบริหารหนี้สิน รองหัวหน้าห้องการกระทรวง
การเงินแห่ง สปป. ลาว ผู้แทนจากสมาคม IDA ธนาคารโลกและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

การสนับสนุนทุนกู้ยืมจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐของสมาคม IDA มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงการบริหารระบบ
การเงินแห่งรัฐให้เป็นระบบทันสมัย สร้างระบบบริหารข้อมูล ข่าวสารด้านการเงินและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารการเงินแห่งรัฐ
แบบใหม่ให้แก่กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และระบบดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการบริหารระบบการเงินแห่งรัฐและการรายงานผล
การดำเนินการตามแผนงบประมาณได้เร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางออนไลน์ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารการเงินแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวแบบยั่งยืนและมั่นคง 
มีประสิทธิภาพในการบริหารรายจ่ายให้มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย สนับสนุนข้อมูลแหล่งการเงินต่างๆ การรายงานสภาพการเปลี่ยน
แปลงและการดำเนินงานตามงบประมาณสามารถทำได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามหนี้ค้างจ่าย และการขาดดุลงบประมาณได้อย่างใกล้ชิด 

ปีที่ผ่านมา สปป. ลาว ได้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิรูปหน่วยงานทางด้านการเงินและมีความสำเร็จในเบื้องต้น และขั้นต่อไปจะปรับปรุงด้าน
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบการบริหารการเงินแห่งรัฐให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินแห่งรัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคง 

โครงการ E-FITS จะดำเนินการไปพร้อมกับโครงการปฏิรูประบบบริหารการเงินภาครัฐที่มีทุนช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป จำนวน 1.5 ล้านยูโร 
โครงการนี้จะสร้างขีดความสามารถให้กับกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ด้านภาษีและการจัดเก็บรายรับ การจัดทำแผนงบประมาณ และ
กระบวนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ พร้อมทั้งช่วยในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ว่าด้วยการจัดซื้อ – จัดจ้าง ด้วยทุนของรัฐ 
โครงการดังกล่าวจะดำเนินการต่อจากแผนงานบริหารการเงินภาครัฐให้เป็นระบบทันสมัยซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือน ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา 

พิธีลงนามในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาว และธนาคารโลกในการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีความสำคัญ
ลำดับต้นของรัฐบาล สปป. ลาว และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/51219/
24 พฤษภาคม 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ