ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ากว่า 1.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าลาว แจ้งว่า ในปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ามูลค่าประมาณ 
1.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของ สปป. ลาว สำหรับตัวเลขมูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิ
พิเศษดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 613 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของ สปป. ลาว 

การนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบฝ่ายเดียวหรือระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) และแบบตอบแทนกันหรือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หรือสัญญา
การค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) สปป. ลาว ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหมด 37 ประเทศ สำหรับประเทศที่มีการส่งออก
มากที่สุดได้แก่ ไทย มูลค่าประมาณ 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม มูลค่าประมาณ 332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน มูลค่าประมาณ 
250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม มูลค่าประมาณ 637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสินค้า
เกษตรกรรม มูลค่าประมาณ 406 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ มูลค่าประมาณ 89.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สำหรับประเทศที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ามีทั้งหมด 39 ประเทศ และประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน 
และเวียดนาม และประเภทสินค้านำเข้ามากที่สุด ได้แก่ พาหนะ ส่วนประกอบและ อะไหล่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม 
และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 7 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.laophattananews.com/archives/54245
13 พฤษภาคม 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ