โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ หมายเลข 1 มีอายุสัมปทาน 50 ปี
โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ หมายเลข 1 (เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง – ดงหมากคาย) จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
และมีกำหนดแล้วเสร็จ 30 เดือน (ปี 2564) รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,716 พันล้านกีบ มีระยะเวลา
สัมปทาน 50 ปี และสามารถต่ออายุสัมปทานได้ 20 ปี 

นายพึดสะพา พูมมะสัก ประธานบริษัท เอเชียลงทุน พัฒนา และก่อสร้างจำกัดผู้เดียว ผู้ลงทุนและรับเหมาก่อสร้างโครงการฯ กล่าวว่า 
โครงการพัฒนาทางด่วนจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบ
การก่อสร้างและส่งมอบ (BOT) ทั้งนี้ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรของถนนไกสอน พมวิหาน และ
ถนนกำแพงเมือง ซึ่งเป็นถนนสายหลักของนครหลวงเวียงจันทน์ได้มากกว่าร้อยละ 40 และยังสามารถสร้างงานให้คนลาวได้เป็นจำนวนมาก 

ส่วนด่านเก็บเงินมีจำนวน 2 จุด คือจุดที่ 1 บริเวณทางเข้า – ออก เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง และจุดที่ 2 อยู่บริเวณบ้านร่องสุพาบก่อนถึง
ถนน 450 ปี และสถานีรถไฟ โดยมีทางขึ้นและลงจำนวน 8 จุด คือ (1) เขตเศรษฐกิจบึงธาตุหลวง (จุดเริ่มต้น) (2) บริเวณตลาดหัวขัว (3) บริเวณ
เมืองดอนจำปา (บ้านโพนพะเนาออกสู่ถนนไกสอน พมวิหาน) (4) บริเวณตลาดอานจี (บ้านหนองเหนียง) (5) บริเวณถนน 450 ปี (บ้านโชกใหญ่
และนาแค) (6) บริเวณบ้านไซ (สถานีรถไฟ) (7) ถนน 13 ใต้ (บ้านไซสะหว่าง) และ (8) บริเวณบ้านดงหมากคาย (จุดสิ้นสุด) 

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างฯ มีทั้งหมด 689 แปลง (เมืองไซเสดถา 510 แปลง เมืองไซทานี 179 แปลง) ส่วนบ้านมี 159 
หลัง (เมืองไซเสดถา 115 หลัง เมืองไซทานี 44 หลัง) ซึ่งมีทั้งในเขตสงวนของรัฐ รวมมูลค่าการชดเชยทั้งหมด 452 พันล้านกีบ 
(52.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายหลังการลงนามสัญญาครั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาจะร่วมกับคณะรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ประชาชนเข้า
มาติดต่อรับค่าชดเชยโดยจะชำระเข้าบัญชีโดยตรงของเจ้าของที่ดินและคาดว่าจะใช้เวลาในการไกล่เกลี่ยและเวนคืน 120 วัน 

โครงการก่อสร้างฯ เป็นโครงการที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัด โดยที่ผ่านมานครหลวงเวียงจันทน์
ได้มีความพยายามที่จะหานักลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่ดีเพื่อเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าว ต่อมาได้มีบริษัท เอเชียลงทุน 
พัฒนา และก่อสร้างจำกัดผู้เดียว ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนภายในประเทศร้อยละ 100 และบริษัท China North Industries Corporation ของจีน 
ได้เสนอเข้ามาสำรวจ ออกแบบ และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าว ด้วยรูปแบบการลงทุนรูปแบบ PPP และ
ได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจร่วมกันเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 

หลังจากการสำรวจเป็นเวลา 2 ปี พบว่า นครหลวงเวียงจันทน์ยังขาดประสบการณ์ในการลงทุนในรูปแบบ PPP และงบประมาณที่จะเข้ามา
ร่วมถือหุ้นในโครงการก่อสร้างฯ จึงได้รายงานผลการสำรวจแก่รัฐบาล สปป. ลาว และเสนอขอเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากรูปแบบ PPP 
มาเป็นการลงทุนในรูปแบบ BOT ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด จากนั้นได้มีประกาศจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว 
ฉบับเลขที่ 205/หสนย. ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562 เห็นชอบให้นครหลวงเวียงจันทน์ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างฯ ในรูปแบบ BOT ร่วมกับ
บริษัท เอเชียลงทุน พัฒนา และก่อสร้างจำกัดและบริษัท China North Industries Corporation ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อต้นเดือน 
เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างนายพูขง บันนะวง หัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์ กับนายพึดสะพา พูมมะสัก ประธาน
บริษัท เอเชียลงทุน พัฒนา และก่อสร้างจำกัดผู้เดียว และผู้แทนของบริษัท China North Industries Corporation โดยมีนายสินละวง คุดไพทูน 
เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ รองรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 19 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/50026/
24 เมษายน 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ