การค้าลาวตั้งเป้ามูลค่าส่งออก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ได้จัดการประชุมสรุปงานประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมฯ โดยมีนางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วยรองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม หัวหน้าแผนก 
ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจที่ประจำการอยู่ต่างประเทศ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม แปรรูปและด้านการค้าปี 2561 
และการวางแผนของภาคอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ประกอบด้วย 3 แผนงานคือ (1) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ โดยเน้นการเปิดตลาดระหว่างกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจราจาของอาเซียน และกรอบความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ (2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การจัดตั้งและดำเนินธุรกิจตามภาระบทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการค้า และ 
(3) การสนับสนุนวิสาหกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถรับมือกับสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังการเสนอรายงานสำคัญ อาทิ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและมาตรการการแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบต่อฐานการผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชน การขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมประจำปี 
2562 – 2563 และความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำสั่งเลขที่ 12/นย. ว่าด้วยการดำเนินการตาม 8 มาตรการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจใน
มาตรการที่ 5 คือการพัฒนา SMEs และการส่งเสริมการผลิต 

นายบุนมี มะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมฯ สามารถผลักดันมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรม มูลค่า 10,770 พันล้านกีบ 
(1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 12 (คาดการณ์ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งขยายตัวร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปี 2560 (2) การค้าภายในประเทศ สินค้าหมุนเวียนมูลค่า 57,612 พันล้านกีบ (6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.39 (คาดการณ์ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยขยายตัวร้อยละ 12.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 และ 
 (3) การค้ากับต่างประเทศ มูลค่าการนำเข้าและส่งออก 11,258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 
ประกอบด้วย การส่งออกมีมูลค่า 5,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 และการนำเข้ามีมูลค่า 
5,848 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 

สำหรับทิศทางและการคาดการณ์มูลค่าการค้าของปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้าได้ตั้งเป้ามูลค่าการผลิต
รวม 12,386 พันล้านกีบ (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่าการส่งออกและนำเข้า 11,291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การส่งออก 
5,516 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าสินค้าหมุนเวียนและการบริการ 64,375 พันล้านกีบ 
(7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 2 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/49005/
12 เมษายน 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ