ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ร้อยละ 55.69
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ
(99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม 
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายใน
ปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

โครงการก่อสร้างฯ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศ
ที่มีชายแดนติดกับทะเล เช่น การเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วย
ยกระดับ GDP ของ สปป. ลาว ให้เติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจของ สปป. ลาว 

นางลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า โครงการก่อสร้างฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 
ของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การก่อสร้างจำนวน 818 จุด การเจาะอุโมงค์ 69 แห่ง สามารถเจาะได้ระยะทาง 126,544 เมตร 
การก่อสร้างสะพาน 143 แห่ง สามารถเจาะเสาเข็มสะพานได้ 213,041 เมตร ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ ในแต่ละแขวง ประกอบด้วย 
แขวงหลวงน้ำทา มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 16.9 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 97.04 แขวงอุดมไซ มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 126.6 
กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 99.3 แขวงหลวงพระบาง มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 80 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 95.3 แขวงเวียงจันทน์ 
มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 145 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 95.5 และนครหลวงเวียงจันทน์ มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 40 กิโลเมตร 
การไกล่เกลี่ยค่าชดเชยมีความคืบหน้าร้อยละ 74 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีแรงงานชาวลาวจำนวน 4,299 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีทักษะตรง
กับงานการก่อสร้างทางรถไฟ 

สำหรับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ตามที่ได้มีการตกลง เบื้องต้นมีการกำหนดการเบิกจ่ายจำนวน 7 งวด (งวด 1 - 3 แล้วเสร็จร้อยละ 100) ซึ่งเมื่อวันที่ 
28 ธ.ค. 2561 ได้โอนเงินงวดที่ 4 จำนวน 123.9 พันล้านกีบ (14.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าบัญชีของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยค่าชดเชยทั้ง 3 แขวง 
และนครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่เรียบร้อย และจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ แขวงหลวงน้ำทาจำนวน 5.3 พันล้านกีบ 
(6.2 แสนดอลลาร์สหรัฐ) แขวงหลวงพระบางจำนวน 22.3 พันล้านกีบ (2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แขวงเวียงจันทน์จำนวน 51.03 พันล้านกีบ 
(5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 45.2 พันล้านกีบ (5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับแขวงอุดมไซยังต้องรอเอกสารรับรอง
รายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบจากทางแขวง ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณการชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 95 นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประมูล
เพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ – ท่าแขก – หวุงอ๋าง 
ประเทศเวียดนามด้วยแล้ว 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,546 กีบ ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่, วันที่ 4 ก.พ. 2562 
 เข้าถึงได้จาก https://www.vientianemai.net/khao/19983.html
27 กุมภาพันธ์ 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ