สปป. ลาว – จีน หารือการผลักดันเศรษฐกิจร่วมกัน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับ
นายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 
18 - 21 ก.พ. 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูป
แห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและ
การปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
แผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

นายหนิงฯ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 60 
ซึ่งมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม นายหนิงฯ ยังได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไขปัญหาการขออนุญาต
นำเข้าเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างฯ เนื่องจากการอนุมัติการนำเข้ามีความล่าช้า นอกจากนี้ นายหนิงฯ 
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนได้เจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อให้รถไฟลาว – จีน สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟภายในประเทศไทยและ
นำไปสู่ทางออกทางทะเลได้ 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวว่า กรณีการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรมีความล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่งแห่ง สปป. ลาว และบริษัททางรถไฟลาว – จีน พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลจีนพิจารณาเพิ่มโควตาสินค้าเกษตรกรรมจาก สปป. ลาว เพิ่มขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 21 ก.พ. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/46386/
27 กุมภาพันธ์ 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ