สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออกยานพาหนะผ่านระบบทันสมัย
กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียว
แห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป 

ตามการแจ้งการของกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 0726/กขอ.บขอ ลงวันที่ 
4 ก.พ. 2562 ถึงผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ เรื่อง เริ่มการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
ผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ (Lao National Single Window - LNSW) และข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติ
การใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียว เลขที่ 0204/กง ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 กรมการนำเข้าและส่งออกแจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กรมการนำเข้าและส่งออกจะเริ่ม
ออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net 
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทต่างๆ ติดต่อกับกรมภาษีเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบดังกล่าว 
โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตนำเข้าแบบเก่าจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ใช้ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 

ระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนระบบเอกสารแบบเก่า คาดว่าจะช่วยลดเวลา
ในการดำเนินการตามขั้นตอนให้สั้นลงและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 
(เวียงจันทน์-หนองคาย) เป็นที่แรก ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกคำสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและ
ให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอื่นๆ 
สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ให้ชำระผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ASYCUDA) และระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Smart Tax) ทั้งนี้ บริษัทร่วมพัฒนา
ระบบฯ จะจัดเก็บค่าบริการในอัตรา 120,000 กีบ (หรือประมาณ 500 บาท) ต่อการแจ้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า 1 ครั้งตามที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเปิดเผยว่า การเปิดตัวของระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการและการประสานงานกลไกลต่างๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการจัดลำดับ
ความสะดวกการดำเนินธุรกิจของ สปป. ลาว ให้ลดลงเหลือลำดับเลขสองตัว และได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบ 10 ตัวชี้วัดให้ดำเนินการอย่างละเอียดในการปรับปรุงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และยังแนะนำ
ให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บภาษีและรายได้ในประเทศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้รัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/45188/ 
และเว็บไซต์ Asia News Network, วันที่ 7 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/7zcGJ
22 กุมภาพันธ์ 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ