ไทย – ลาว ร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางการเงินผ่านตลาดทุนลาว
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา
ตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว 
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว 

นายวันคำฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ประสบความสำเร็จหลายด้าน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ลาว
มีบทบาทเป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการระดมทุน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อ – ขาย ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุน
เข้ามาจดทะเบียนทั้งหมด 9 บริษัท และมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ พันธบัตรรัฐบาลที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว และตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ลาวจะยกระดับกลไกการซื้อ – ขาย หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การขยายเวลาการแลกเปลี่ยนซื้อ
– ขายหลักทรัพย์ เพิ่มประเภทคำสั่งซื้อ – ขายหุ้น การซื้อ – ขายหุ้นจำนวนมาก (Block Trade) การปรับราคาใหม่ (Tick Size) ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ให้แก่การซื้อ – ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาว 

นางภัทธีราฯ กล่าวว่า นักลงทุนใน สปป. ลาว มีความสนใจการลงทุนในตลาดทุนกอปรกับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมี ความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถพัฒนาทุกอย่างได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถจะพัฒนาได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย 
เพื่อทำให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวเติบโตได้เร็วขึ้น สำหรับงานครั้งนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์แบบ เจาะลึก 
เพื่อนำเอาบทเรียนและประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานของตลาดหลักทรัพย์ของ สปป. ลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 1 ก.พ. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/44483/ 
และ Facebook ลาวพัฒนา, วันที่ 4 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2Src5BB
6 กุมภาพันธ์ 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ