ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง
ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างทางด่วนฯ เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในยุคของการเชื่อมโยง ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น และจะทำให้ สปป. ลาว กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาดังกล่าว
ประกอบด้วยแผนการจัดทำโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านสีเกิด เมืองนาซายทอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างจากเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ – แขวงหลวงพระบาง – 
แขวงอุดมไซ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 

นายบุนยะวัด นีละไซ ผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว ระบุว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนจาก
นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนลาว – จีน ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ – บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 
ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจีน โดยผ่าน 4 แขวง และ 1 นครหลวง คือ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ำทา และ
นครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันเริ่มลงมือก่อสร้างจากจุดเริ่มต้นคือ ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง รวมความยาวทั้งหมด 109.12 กิโลเมตร 
ขนาดความกว้าง 23 เมตร มี 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทก่อสร้างจากมณฑลยูนนาน ในรูปแบบ BOT 
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 

นายบุนยะวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้แบ่งทีมงานก่อสร้างออกเป็น 7 ทีม ประจำในแต่ละจุดก่อสร้าง และ
ได้เริ่มบุกเบิกเส้นทาง เปิดหน้าดิน และนำเอาเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 25 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/43879/
29 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ