การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว
5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออก
และการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด 

นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน กล่าวว่า 
ปัจจุบัน มีบริษัทเข้ามาลงทุนและจดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 593 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทภายในประเทศ 89 บริษัท 
บริษัทต่างประเทศ 474 บริษัท และเป็นบริษัทในประเทศร่วมทุนกับต่างประเทศ 29 บริษัท 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ 147 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม
128 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน 117 บริษัท เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา 48 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - 
โนนทอง 47 บริษัท และเขตเศรษฐกิจปากเซ - ญี่ปุ่น 33 บริษัท และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ 70 กว่าบริษัท  

ในปี 2561 เขตเศรษฐกิจพิเศษนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อมาใช้ในการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าสูง
ถึงกว่า 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่นำเข้าสิ่งของดังกล่าวมากที่สุดได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน รองลงมาคือ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ – โนนทอง ตามลำดับ ส่วนมูลค่าการส่งออกยังต่ำกว่าการมูลค่านำเข้า
อยู่ที่ 249 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐ เขตที่ส่งออกได้มากที่สุดได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - 
โนนทอง เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ - ญี่ปุ่น  

สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์แว่นตา กล้องถ่ายรูป เครื่องนุ่งห่ม และของเล่นสำหรับเด็ก ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ามูลค่า
การส่งออกจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า แต่ก็สามารถสนับสนุนงบประมาณให้รัฐบาลได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่า
ปี 2560 ถึง 3 เท่า โดยปัจจุบันมีแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 8,105 คน ประกอบด้วยแรงงานในประเทศ 1,299 คน และ
แรงงานต่างประเทศ 6,806 คน 

ตามรายงานของกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว รายงานบทสรุปประจำปี ระบุว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นับแต่ปี 2557 
พบว่า บางเขตเศรษฐกิจพิเศษยังพัฒนาไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลจะมีการทบทวนสัญญาอีกครั้ง เช่นเดียวกันกับหลายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นักลงทุนยังรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลในการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า น้ำประปา 
เนื่องจากว่าบางเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีไฟฟ้าหรือน้ำประปาไม่เพียงพอเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 23 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/43648/
28 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
  • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
  • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด
  • ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน
  • ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัดความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ