การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว
5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออก
และการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด 

นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน กล่าวว่า 
ปัจจุบัน มีบริษัทเข้ามาลงทุนและจดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 593 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทภายในประเทศ 89 บริษัท 
บริษัทต่างประเทศ 474 บริษัท และเป็นบริษัทในประเทศร่วมทุนกับต่างประเทศ 29 บริษัท 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ 147 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงาม
128 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน 117 บริษัท เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา 48 บริษัท เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - 
โนนทอง 47 บริษัท และเขตเศรษฐกิจปากเซ - ญี่ปุ่น 33 บริษัท และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ 70 กว่าบริษัท  

ในปี 2561 เขตเศรษฐกิจพิเศษนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อมาใช้ในการผลิตและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าสูง
ถึงกว่า 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่นำเข้าสิ่งของดังกล่าวมากที่สุดได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน รองลงมาคือ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ – โนนทอง ตามลำดับ ส่วนมูลค่าการส่งออกยังต่ำกว่าการมูลค่านำเข้า
อยู่ที่ 249 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐ เขตที่ส่งออกได้มากที่สุดได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - 
โนนทอง เขตพัฒนาเศรษฐกิจไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ - ญี่ปุ่น  

สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์แว่นตา กล้องถ่ายรูป เครื่องนุ่งห่ม และของเล่นสำหรับเด็ก ทั้งนี้ ถึงแม้ว่ามูลค่า
การส่งออกจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้า แต่ก็สามารถสนับสนุนงบประมาณให้รัฐบาลได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่า
ปี 2560 ถึง 3 เท่า โดยปัจจุบันมีแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 8,105 คน ประกอบด้วยแรงงานในประเทศ 1,299 คน และ
แรงงานต่างประเทศ 6,806 คน 

ตามรายงานของกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว รายงานบทสรุปประจำปี ระบุว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นับแต่ปี 2557 
พบว่า บางเขตเศรษฐกิจพิเศษยังพัฒนาไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลจะมีการทบทวนสัญญาอีกครั้ง เช่นเดียวกันกับหลายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ นักลงทุนยังรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลในการแก้ไขสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า น้ำประปา 
เนื่องจากว่าบางเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีไฟฟ้าหรือน้ำประปาไม่เพียงพอเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 23 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/43648/
28 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ