สปป. ลาว มีรายรับจากภาษีเพิ่มขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบด้านประจำปี 2561 และกำหนดทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2562 
ของหน่วยงานด้านภาษีทั่วประเทศ โดยมีนายสมดีฯ นายบุนปะเสิด สีกุนละบุด รักษาการหัวหน้ากรมภาษี นายวงคำแหง วงทะจัก 
รองหัวหน้ากรมภาษี หัวหน้ากองคุ้มครองภาษี 1 – 7 หัวหน้าแผนก หัวหน้ากองตรวจสอบภาษีประจำแขวง หัวหน้าด่านภาษีสากล 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายบุนปะเสิดฯ รายงานว่า การดำเนินงานตามแผนงบประมาณแห่งรัฐของหน่วยงานด้านภาษีทั่วประเทศในปี 2561 เป็นปีที่ 3 ของ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งรัฐ 5 ปี สำหรับการดำเนินงานตามแผนรายรับของหน่วยงานด้านภาษีในปี 2561 
สามารถการจัดเก็บรายรับได้ 6,637 พันล้านกีบ (777.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของแผนการประจำปี เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.33 มูลค่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่
7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การจัดเก็บรายรับดังกล่าว ประกอบด้วย รายรับขั้นศูนย์กลาง (กรมภาษี) สามารถจัดเก็บ
ได้ 58 พันล้านกีบ (6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 114.84 ของแผนการประจำปี แผนกความร่วมมือสากล คิดเป็นร้อยละ 97.69 
ของแผนการประจำปี แผนกต่อต้านและสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี คิดเป็นร้อยละ 139.30 ของแผนการประจำปี นอกจากนี้ 
กองคุ้มครองสามารถจัดเก็บรายรับ ดังนี้ กองคุ้มครองภาษี 1 คิดเป็นร้อยละ 85.76 กองคุ้มครองภาษี 2 คิดเป็นร้อยละ 109.30 
กองคุ้มครองภาษี 3 คิดเป็นร้อยละ 106.05 กองคุ้มครองภาษี 4 คิดเป็นร้อยละ 80.18 กองคุ้มครองภาษี 5 คิดเป็นร้อยละ 90.27 
กองคุ้มครองภาษี 6คิดเป็นร้อยละ 89.73 และกองคุ้มครองภาษี 7 คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของแผนการประจำปี 

นายสมดีฯ กล่าวว่า แม้การจัดเก็บรายรับที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของหน่วยงานด้านภาษีต้องมีการปรับปรุงหลายด้าน โดยเฉพาะกองตรวจสอบภาษีประจำแขวง แผนกต่อต้าน
และสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี รวมทั้งการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
นอกจากนี้ ให้เพิ่มการสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน ปรับปรุงกฎหมาย คุ้มครองการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล 
สินค้าเกษตร เพื่อเป็นเงื่อนไขในการจัดเก็บรายรับเข้ารัฐเพิ่มขึ้น  

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,540 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 7 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42422/
22 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ