สปป. ลาว มีรายรับจากภาษีเพิ่มขึ้น แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบด้านประจำปี 2561 และกำหนดทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2562 
ของหน่วยงานด้านภาษีทั่วประเทศ โดยมีนายสมดีฯ นายบุนปะเสิด สีกุนละบุด รักษาการหัวหน้ากรมภาษี นายวงคำแหง วงทะจัก 
รองหัวหน้ากรมภาษี หัวหน้ากองคุ้มครองภาษี 1 – 7 หัวหน้าแผนก หัวหน้ากองตรวจสอบภาษีประจำแขวง หัวหน้าด่านภาษีสากล 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายบุนปะเสิดฯ รายงานว่า การดำเนินงานตามแผนงบประมาณแห่งรัฐของหน่วยงานด้านภาษีทั่วประเทศในปี 2561 เป็นปีที่ 3 ของ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งรัฐ 5 ปี สำหรับการดำเนินงานตามแผนรายรับของหน่วยงานด้านภาษีในปี 2561 
สามารถการจัดเก็บรายรับได้ 6,637 พันล้านกีบ (777.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 92.18 ของแผนการประจำปี เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.33 มูลค่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่
7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การจัดเก็บรายรับดังกล่าว ประกอบด้วย รายรับขั้นศูนย์กลาง (กรมภาษี) สามารถจัดเก็บ
ได้ 58 พันล้านกีบ (6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 114.84 ของแผนการประจำปี แผนกความร่วมมือสากล คิดเป็นร้อยละ 97.69 
ของแผนการประจำปี แผนกต่อต้านและสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี คิดเป็นร้อยละ 139.30 ของแผนการประจำปี นอกจากนี้ 
กองคุ้มครองสามารถจัดเก็บรายรับ ดังนี้ กองคุ้มครองภาษี 1 คิดเป็นร้อยละ 85.76 กองคุ้มครองภาษี 2 คิดเป็นร้อยละ 109.30 
กองคุ้มครองภาษี 3 คิดเป็นร้อยละ 106.05 กองคุ้มครองภาษี 4 คิดเป็นร้อยละ 80.18 กองคุ้มครองภาษี 5 คิดเป็นร้อยละ 90.27 
กองคุ้มครองภาษี 6คิดเป็นร้อยละ 89.73 และกองคุ้มครองภาษี 7 คิดเป็นร้อยละ 98.89 ของแผนการประจำปี 

นายสมดีฯ กล่าวว่า แม้การจัดเก็บรายรับที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของหน่วยงานด้านภาษีต้องมีการปรับปรุงหลายด้าน โดยเฉพาะกองตรวจสอบภาษีประจำแขวง แผนกต่อต้าน
และสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี รวมทั้งการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
นอกจากนี้ ให้เพิ่มการสกัดกั้นการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน ปรับปรุงกฎหมาย คุ้มครองการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกล 
สินค้าเกษตร เพื่อเป็นเงื่อนไขในการจัดเก็บรายรับเข้ารัฐเพิ่มขึ้น  

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,540 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 7 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42422/
22 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
  • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
  • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด
  • ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน
  • ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัดความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ