รัฐบาล สปป. ลาว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัด
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง แขวง
และนครหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี เจ้าแขวงและรองเจ้าแขวงเข้าร่วม 

นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริม
การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะรับผิดชอบงานส่งเสริมการลงทุนขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้มีการปรึกษา
หารือ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และแผนการดำเนินงานตลอดปี 2561 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ในปี 2561 GDP มีมูลค่า 152.4 ล้านล้านกีบ (17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับเฉลี่ยต่อคน 2,599 
ดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวมประชาชาติ 2,209 ดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในช่วง 8 เดือนของปี 
สามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง ได้พิจารณา
อนุมัติโครงการจำนวน 43 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านไฟฟ้า 14 โครงการ เหมืองแร่ 15 โครงการ เกษตรกรรม 5 โครงการ และ
การบริการ 9 โครงการ 

นายคำเลียนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายพอสมควร โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้คาดการณ์การขยายตัว
ของ GDP จะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึ้นไป ด้านการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดให้มีการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 23 
ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนถือว่ามีความสำคัญ
ลำดับต้นและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป. ลาว และในปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว จะเน้นการพัฒนาการมีรายรับ
ของบุคคลที่มีผลต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก การปรับปรุง 10 ตัวชี้วัดความสะดวกการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ยังไม่มีรายงานหรือ
การระบุผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2561 สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับ 154 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การจัดลำดับดังกล่าวอาจ
มีผลต่อ GDP ของ สปป. ลาว โดยตรง 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42713/
22 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า เดือน ก.ค. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ      905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า
  • เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 นายคำแก้ว วิสีสมบัด ผู้รักษาการหัวหน้ากรมบริการธนาคาร ธนาคารแห่ง    สปป. ลาวและผู้แทนธนาคารธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม ธนาคารมารูฮาน เจแปนลาว จำกัด ธนาคารร่วมพัฒนา ธนาคารลาว – จีน จำกัด ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม ธนาคารเอสที จำกัด ธนาคารหุ้นส่วนการค้าทหาร สาขา สปป. ลาว ธนาคารไซง่อนเทืองตินลาว จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมโครงการเงินกู้จากธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีน (CDB) วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,500 พันล้านกีบ) เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)       ใน สปป. ลาว โดยมีนายสอนไช สิดพะไช ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำเงี้ยบ 1 เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2562 เป็นต้นมา หลังจากที่เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2557 และแล้วเสร็จเมื่อเดือน ส.ค. 2562
  • เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2562 นายเวียงสะหว่าง ทิบพะวง รองหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมวิพากษ์รายงานการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่าง สปป. ลาว กับจีน กรณีศึกษาข้าวและกล้วย ณ โรงแรม That Luang D’oR นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อศึกษาการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการส่งออกสินค้าเกษตร และเพื่อเสนอนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรับประกันรายได้ที่เหมาะสม โดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมฯ สปป. ลาว กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ