รัฐบาล สปป. ลาว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัด
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง แขวง
และนครหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี เจ้าแขวงและรองเจ้าแขวงเข้าร่วม 

นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริม
การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะรับผิดชอบงานส่งเสริมการลงทุนขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้มีการปรึกษา
หารือ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และแผนการดำเนินงานตลอดปี 2561 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ในปี 2561 GDP มีมูลค่า 152.4 ล้านล้านกีบ (17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับเฉลี่ยต่อคน 2,599 
ดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวมประชาชาติ 2,209 ดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในช่วง 8 เดือนของปี 
สามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง ได้พิจารณา
อนุมัติโครงการจำนวน 43 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านไฟฟ้า 14 โครงการ เหมืองแร่ 15 โครงการ เกษตรกรรม 5 โครงการ และ
การบริการ 9 โครงการ 

นายคำเลียนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายพอสมควร โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้คาดการณ์การขยายตัว
ของ GDP จะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึ้นไป ด้านการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดให้มีการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 23 
ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนถือว่ามีความสำคัญ
ลำดับต้นและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป. ลาว และในปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว จะเน้นการพัฒนาการมีรายรับ
ของบุคคลที่มีผลต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก การปรับปรุง 10 ตัวชี้วัดความสะดวกการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ยังไม่มีรายงานหรือ
การระบุผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2561 สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับ 154 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การจัดลำดับดังกล่าวอาจ
มีผลต่อ GDP ของ สปป. ลาว โดยตรง 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42713/
22 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
  • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
  • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด
  • ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน
  • ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัดความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ