ปี 2561 การค้าของ สปป. ลาว มีมูลค่า 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว 
มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า
แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และ
เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87 ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้า
นำเข้า ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
มีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ
310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

การนำเข้าส่วนใหญ่นำเข้ามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เขื่อนไฟฟ้า 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะ ชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าช นอกจากนี้ สินค้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้ม
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ด้านการส่งออก มีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.6 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง และปัญหาสงครามการค้า
ของประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ในตลาดโลก นอกจากนี้ ปัญหาภายในประเทศ
อาทิ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการผลิตภายในประเทศ และ การส่งออกสินค้าของ สปป. ลาว อาทิ แร่ธาตุ (แร่ทอง ทองผสม ทองแท่ง) 
สินค้าอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาล ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ กาแฟ กล้วย กาแฟที่ยังไม่ได้แปรรูป เป็นต้น 

ทั้งนี้ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของ สปป. ลาว มีส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งออก ของ สปป. ลาว ขยายตัว อาทิ 
เมื่อปี 2557 เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.9 การส่งออกของ สปป. ลาว ไปไทยมีมูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และเมื่อปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.5 การส่งออกของ สปป. ลาว เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2562 คาดการณ์ว่า การนำเข้าและการส่งออกจะมีมูลค่า 11,292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ประกอบด้วยการส่งออกมูลค่า
5,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และการนำเข้ามูลค่า 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยยังคงขาดดุลการค้า
ประมาณ 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41987/
14 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ