ปี 2561 การค้าของ สปป. ลาว มีมูลค่า 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว 
มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า
แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และ
เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87 ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้า
นำเข้า ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
มีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ
310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

การนำเข้าส่วนใหญ่นำเข้ามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เขื่อนไฟฟ้า 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะ ชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าช นอกจากนี้ สินค้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้ม
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ด้านการส่งออก มีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.6 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง และปัญหาสงครามการค้า
ของประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ในตลาดโลก นอกจากนี้ ปัญหาภายในประเทศ
อาทิ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการผลิตภายในประเทศ และ การส่งออกสินค้าของ สปป. ลาว อาทิ แร่ธาตุ (แร่ทอง ทองผสม ทองแท่ง) 
สินค้าอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาล ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ กาแฟ กล้วย กาแฟที่ยังไม่ได้แปรรูป เป็นต้น 

ทั้งนี้ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของ สปป. ลาว มีส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งออก ของ สปป. ลาว ขยายตัว อาทิ 
เมื่อปี 2557 เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.9 การส่งออกของ สปป. ลาว ไปไทยมีมูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และเมื่อปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.5 การส่งออกของ สปป. ลาว เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2562 คาดการณ์ว่า การนำเข้าและการส่งออกจะมีมูลค่า 11,292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ประกอบด้วยการส่งออกมูลค่า
5,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และการนำเข้ามูลค่า 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยยังคงขาดดุลการค้า
ประมาณ 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41987/
14 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
  • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
  • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด
  • ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน
  • ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัดความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ