ปี 2561 การค้าของ สปป. ลาว มีมูลค่า 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว 
มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า
แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และ
เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87 ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้า
นำเข้า ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และ
มีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ
310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

การนำเข้าส่วนใหญ่นำเข้ามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เขื่อนไฟฟ้า 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ก่อสร้าง ยานพาหนะ ชิ้นส่วนอะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าช นอกจากนี้ สินค้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้ม
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ด้านการส่งออก มีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 4.6 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง และปัญหาสงครามการค้า
ของประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ในตลาดโลก นอกจากนี้ ปัญหาภายในประเทศ
อาทิ ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการผลิตภายในประเทศ และ การส่งออกสินค้าของ สปป. ลาว อาทิ แร่ธาตุ (แร่ทอง ทองผสม ทองแท่ง) 
สินค้าอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องนุ่งห่ม น้ำตาล ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ กาแฟ กล้วย กาแฟที่ยังไม่ได้แปรรูป เป็นต้น 

ทั้งนี้ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของ สปป. ลาว มีส่วนสำคัญที่ทำให้การส่งออก ของ สปป. ลาว ขยายตัว อาทิ 
เมื่อปี 2557 เศรษฐกิจของไทย ขยายตัวในอัตราร้อยละ 0.9 การส่งออกของ สปป. ลาว ไปไทยมีมูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และเมื่อปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.5 การส่งออกของ สปป. ลาว เพิ่มขึ้น 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2562 คาดการณ์ว่า การนำเข้าและการส่งออกจะมีมูลค่า 11,292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ประกอบด้วยการส่งออกมูลค่า
5,156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และการนำเข้ามูลค่า 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยยังคงขาดดุลการค้า
ประมาณ 259 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41987/
14 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ