บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมศึกษาการสร้างเมืองทันสมัยที่แขวงอุดมไซและ แขวงหลวงน้ำทา
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างองค์การปกครองแขวงอุดมไซกับบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไช โดยมีนายคำพัน เผยยะวง ผู้แทนองค์การปกครองแขวงอุดมไช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองทันสมัยที่แขวงอุดมไซ เพื่อเป็นการสานต่อจากบันทึกความเข้าใจ
ที่บริษัทฯ ได้ลงนามกับรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 เพื่อศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเมืองทันสมัยที่
แขวงอุดมไซ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษา 70 ตารางกิโลเมตร และจะขอขยายเพิ่มเป็น 200 ตารางกิโลเมตรในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อขยายแนวคิดในการสร้างตัวเมืองทันสมัย (AMATA Smart & Eco City) และยังเป็นการส่งเสริม สปป. ลาว จากประเทศที่ไม่มีชายแดน
ติดกับทะเล ให้กลายเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับนานาประเทศ และสร้างให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคต โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้
สัมปทานที่ดินจากรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว เพื่อพัฒนาเมือง และเขตการขนส่งที่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนให้ทันสมัย พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการฯ หาแหล่งเงินทุน หุ้นส่วนและลูกค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2562 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42284/
14 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ