สปป. ลาว เปิดซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ทคตล - กท จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธี
เปิดการซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล อย่างเป็นทางการ (First trading day) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาว ให้มีความหลากหลาย 
และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไป บุคคล นิติบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายพันธบัตร
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีนางสำเพา เลาสี รองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนางสายสะหมอน จันทะจัก
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

นางสำเพาฯ กล่าวว่า การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรของรัฐบาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแผนจะระดมทุนผ่านการออก
ตราสารหนี้ และเปิดศักราชใหม่ให้แก่ สปป. ลาว ในการเปิดตลาดตราสารหนี้อย่างเป็นทางการ ภายหลังที่ได้มีการเปิดตลาดตราสารหนี้
มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งการเปิดตลาดตราสารหนี้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักลงทุนให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ 
การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรครั้งนี้ยังเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในวงการตลาดทุนของ สปป. ลาว ที่มีการซื้อ – ขายพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว 
โดยได้เปิดให้มีการซื้อ – ขายในระยะที่ 1 แล้ว และตั้งเป้าจำหน่ายให้ได้ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 
ของปี 2562 

นายวันคำ วอละวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว กล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินประเภทตราสารหนี้ ซึ่งกระทรวง
การเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รับสิทธิในการออกพันธบัตรและรับประกันการชำระต้นทุนและดอกเบี้ย โดยพันธบัตรดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนผู้ถือครอง
และใช้เป็นหลักค้ำประกัน การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 จะจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี 2561 สำหรับระยะที่ 2 คาดว่า
จะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยกำหนดมูลค่าพันธบัตรคือ 1 ล้านกีบ (117.10 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหน่วย 
และสามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้ 
- อายุพันธบัตร 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.3 ต่อปี จำหน่าย 189,110 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.8 ต่อปี จำหน่าย 60,000 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี จำหน่าย 36,020 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.10 ยังไม่ได้จำหน่าย 

นายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท ล้านช้าง มหาชน กล่าวว่า การซื้อ – ขาย พันธบัตรรัฐบาลในปี 2561 มีนักลงทุนจากสถาบัน 
บริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อ – ขาย โดยสามารถจำหน่ายได้ 285,130 หน่วย มูลค่ากว่า 285 พันล้านกีบ 
(33.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 28.51 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 71.49 มูลค่ากว่า 714 พันล้านกีบ (83.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะจำหน่าย
ต่อในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 *อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,539 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41790/ และ https://bit.ly/2rUyPuT
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างองค์การปกครองแขวงอุดมไซกับบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไช โดยมีนายคำพัน เผยยะวง ผู้แทนองค์การปกครองแขวงอุดมไช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ทคตล - กท จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธีเปิดการซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล อย่างเป็นทางการ (First trading day) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาว ให้มีความหลากหลาย และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไป บุคคล นิติบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีนางสำเพา เลาสี รองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
  • ในปี 2560 จีนมีมูลค่านำเข้าสินค้าจากทั่วโลก 1.841 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการนำเข้าของจีนร้อยละ 55.9 มาจากประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สิทธิพิเศษด้านการค้ากับจีน ได้สร้างรายรับให้ สปป. ลาว กว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน   (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วนยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน
  • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูน โดยนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว และนายบุนอู้ม สีวันเพ็ง ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ