สปป. ลาว เปิดซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ทคตล - กท จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธี
เปิดการซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล อย่างเป็นทางการ (First trading day) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาว ให้มีความหลากหลาย 
และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไป บุคคล นิติบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายพันธบัตร
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีนางสำเพา เลาสี รองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนางสายสะหมอน จันทะจัก
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

นางสำเพาฯ กล่าวว่า การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรของรัฐบาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแผนจะระดมทุนผ่านการออก
ตราสารหนี้ และเปิดศักราชใหม่ให้แก่ สปป. ลาว ในการเปิดตลาดตราสารหนี้อย่างเป็นทางการ ภายหลังที่ได้มีการเปิดตลาดตราสารหนี้
มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งการเปิดตลาดตราสารหนี้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักลงทุนให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ 
การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรครั้งนี้ยังเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในวงการตลาดทุนของ สปป. ลาว ที่มีการซื้อ – ขายพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว 
โดยได้เปิดให้มีการซื้อ – ขายในระยะที่ 1 แล้ว และตั้งเป้าจำหน่ายให้ได้ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 
ของปี 2562 

นายวันคำ วอละวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว กล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินประเภทตราสารหนี้ ซึ่งกระทรวง
การเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รับสิทธิในการออกพันธบัตรและรับประกันการชำระต้นทุนและดอกเบี้ย โดยพันธบัตรดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนผู้ถือครอง
และใช้เป็นหลักค้ำประกัน การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 จะจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี 2561 สำหรับระยะที่ 2 คาดว่า
จะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยกำหนดมูลค่าพันธบัตรคือ 1 ล้านกีบ (117.10 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหน่วย 
และสามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้ 
- อายุพันธบัตร 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.3 ต่อปี จำหน่าย 189,110 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.8 ต่อปี จำหน่าย 60,000 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี จำหน่าย 36,020 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.10 ยังไม่ได้จำหน่าย 

นายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท ล้านช้าง มหาชน กล่าวว่า การซื้อ – ขาย พันธบัตรรัฐบาลในปี 2561 มีนักลงทุนจากสถาบัน 
บริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อ – ขาย โดยสามารถจำหน่ายได้ 285,130 หน่วย มูลค่ากว่า 285 พันล้านกีบ 
(33.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 28.51 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 71.49 มูลค่ากว่า 714 พันล้านกีบ (83.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะจำหน่าย
ต่อในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 *อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,539 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41790/ และ https://bit.ly/2rUyPuT
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ