สปป. ลาว เปิดซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ทคตล - กท จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธี
เปิดการซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล อย่างเป็นทางการ (First trading day) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาว ให้มีความหลากหลาย 
และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไป บุคคล นิติบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายพันธบัตร
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีนางสำเพา เลาสี รองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนางสายสะหมอน จันทะจัก
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

นางสำเพาฯ กล่าวว่า การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรของรัฐบาลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแผนจะระดมทุนผ่านการออก
ตราสารหนี้ และเปิดศักราชใหม่ให้แก่ สปป. ลาว ในการเปิดตลาดตราสารหนี้อย่างเป็นทางการ ภายหลังที่ได้มีการเปิดตลาดตราสารหนี้
มาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งการเปิดตลาดตราสารหนี้ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสแก่นักลงทุนให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ 
การเปิดซื้อ – ขายพันธบัตรครั้งนี้ยังเป็นครั้งประวัติศาสตร์ในวงการตลาดทุนของ สปป. ลาว ที่มีการซื้อ – ขายพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว 
โดยได้เปิดให้มีการซื้อ – ขายในระยะที่ 1 แล้ว และตั้งเป้าจำหน่ายให้ได้ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 
ของปี 2562 

นายวันคำ วอละวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว กล่าวว่า พันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินประเภทตราสารหนี้ ซึ่งกระทรวง
การเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รับสิทธิในการออกพันธบัตรและรับประกันการชำระต้นทุนและดอกเบี้ย โดยพันธบัตรดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนผู้ถือครอง
และใช้เป็นหลักค้ำประกัน การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 จะจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี 2561 สำหรับระยะที่ 2 คาดว่า
จะจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยกำหนดมูลค่าพันธบัตรคือ 1 ล้านกีบ (117.10 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อหน่วย 
และสามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้ 
- อายุพันธบัตร 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.3 ต่อปี จำหน่าย 189,110 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.8 ต่อปี จำหน่าย 60,000 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี จำหน่าย 36,020 หน่วย 
- อายุพันธบัตร 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.10 ยังไม่ได้จำหน่าย 

นายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท ล้านช้าง มหาชน กล่าวว่า การซื้อ – ขาย พันธบัตรรัฐบาลในปี 2561 มีนักลงทุนจากสถาบัน 
บริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปเข้ามาซื้อ – ขาย โดยสามารถจำหน่ายได้ 285,130 หน่วย มูลค่ากว่า 285 พันล้านกีบ 
(33.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 28.51 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 71.49 มูลค่ากว่า 714 พันล้านกีบ (83.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จะจำหน่าย
ต่อในไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 *อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,539 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41790/ และ https://bit.ly/2rUyPuT
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ