ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุง
นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วน
ยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน 

นายสมพัน แพงคำมี รองประธานสภาแห่งชาติลาว กล่าวว่า ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน มีการปรับปรุงทั้งหมด 68 มาตรา กำหนดขึ้นใหม่ 92 มาตรา 
และคงเดิมไว้เพียง 1 มาตรา พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักการ ระเบียบการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองและบริหารที่ดินของรัฐมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

ในที่ประชุม สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้อภิปรายข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 96 ของร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุง ซึ่งระบุว่า อนุญาตให้บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถซื้อสิทธิการครอบครองที่ดิน
ใน สปป. ลาว ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 40 ปีนั้น สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม และเสนอให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการซื้อ – ขาย สิทธิใช้ที่ดินของรัฐแบบมีกำหนดเวลา โดยเฉพาะในกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน มาตรา 16 เรื่องนโยบายการให้สิทธิการใช้ที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะที่ดินที่รัฐกำหนดไว้ แต่ไม่ได้กำหนด
ว่านักลงทุนสามารถซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้หรือไม่ แต่ถ้าหากจะกำหนดไว้ในร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงนี้ 
ควรระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนที่สามารถ ซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้ต้องเป็นนักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41342/ 
และ http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=42427
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างองค์การปกครองแขวงอุดมไซกับบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไช โดยมีนายคำพัน เผยยะวง ผู้แทนองค์การปกครองแขวงอุดมไช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ทคตล - กท จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ ลาว - จีน จำกัด ได้จัดพิธีเปิดการซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล อย่างเป็นทางการ (First trading day) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน สปป. ลาว ให้มีความหลากหลาย และอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั่วไป บุคคล นิติบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายพันธบัตรผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีนางสำเพา เลาสี รองหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนางสายสะหมอน จันทะจัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
  • ในปี 2560 จีนมีมูลค่านำเข้าสินค้าจากทั่วโลก 1.841 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการนำเข้าของจีนร้อยละ 55.9 มาจากประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สิทธิพิเศษด้านการค้ากับจีน ได้สร้างรายรับให้ สปป. ลาว กว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน   (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วนยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน
  • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูน โดยนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว และนายบุนอู้ม สีวันเพ็ง ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ