ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุง
นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วน
ยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน 

นายสมพัน แพงคำมี รองประธานสภาแห่งชาติลาว กล่าวว่า ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน มีการปรับปรุงทั้งหมด 68 มาตรา กำหนดขึ้นใหม่ 92 มาตรา 
และคงเดิมไว้เพียง 1 มาตรา พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักการ ระเบียบการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองและบริหารที่ดินของรัฐมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

ในที่ประชุม สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้อภิปรายข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 96 ของร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุง ซึ่งระบุว่า อนุญาตให้บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถซื้อสิทธิการครอบครองที่ดิน
ใน สปป. ลาว ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 40 ปีนั้น สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม และเสนอให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการซื้อ – ขาย สิทธิใช้ที่ดินของรัฐแบบมีกำหนดเวลา โดยเฉพาะในกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน มาตรา 16 เรื่องนโยบายการให้สิทธิการใช้ที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะที่ดินที่รัฐกำหนดไว้ แต่ไม่ได้กำหนด
ว่านักลงทุนสามารถซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้หรือไม่ แต่ถ้าหากจะกำหนดไว้ในร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงนี้ 
ควรระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนที่สามารถ ซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้ต้องเป็นนักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41342/ 
และ http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=42427
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ