ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุง
นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วน
ยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน 

นายสมพัน แพงคำมี รองประธานสภาแห่งชาติลาว กล่าวว่า ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน มีการปรับปรุงทั้งหมด 68 มาตรา กำหนดขึ้นใหม่ 92 มาตรา 
และคงเดิมไว้เพียง 1 มาตรา พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักการ ระเบียบการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองและบริหารที่ดินของรัฐมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

ในที่ประชุม สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้อภิปรายข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 96 ของร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุง ซึ่งระบุว่า อนุญาตให้บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถซื้อสิทธิการครอบครองที่ดิน
ใน สปป. ลาว ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 40 ปีนั้น สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม และเสนอให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการซื้อ – ขาย สิทธิใช้ที่ดินของรัฐแบบมีกำหนดเวลา โดยเฉพาะในกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน มาตรา 16 เรื่องนโยบายการให้สิทธิการใช้ที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะที่ดินที่รัฐกำหนดไว้ แต่ไม่ได้กำหนด
ว่านักลงทุนสามารถซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้หรือไม่ แต่ถ้าหากจะกำหนดไว้ในร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงนี้ 
ควรระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนที่สามารถ ซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้ต้องเป็นนักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41342/ 
และ http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=42427
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ