ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุง
นายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว รายงานต่อ ที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุงว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปัจจุบัน (ปี 2546) ถูกประกาศใช้มาเป็นเวลา 15 ปี และมีเนื้อหาบางส่วน
ยังมีช่องว่าง ไม่ครอบคลุม และไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปี 2546 ให้มีเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ - สังคม และมติของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการความคุ้มครองและพัฒนาที่ดิน 

นายสมพัน แพงคำมี รองประธานสภาแห่งชาติลาว กล่าวว่า ร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดิน มีการปรับปรุงทั้งหมด 68 มาตรา กำหนดขึ้นใหม่ 92 มาตรา 
และคงเดิมไว้เพียง 1 มาตรา พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักการ ระเบียบการ และมาตรการที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การคุ้มครองและบริหารที่ดินของรัฐมีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น 

ในที่ประชุม สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้อภิปรายข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 96 ของร่างกฎหมาย
ว่าด้วยที่ดิน ฉบับปรับปรุง ซึ่งระบุว่า อนุญาตให้บุคคล นิติบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถซื้อสิทธิการครอบครองที่ดิน
ใน สปป. ลาว ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 40 ปีนั้น สมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม และเสนอให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการซื้อ – ขาย สิทธิใช้ที่ดินของรัฐแบบมีกำหนดเวลา โดยเฉพาะในกฎหมายส่งเสริม
การลงทุน มาตรา 16 เรื่องนโยบายการให้สิทธิการใช้ที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะที่ดินที่รัฐกำหนดไว้ แต่ไม่ได้กำหนด
ว่านักลงทุนสามารถซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้หรือไม่ แต่ถ้าหากจะกำหนดไว้ในร่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงนี้ 
ควรระบุเพิ่มเติมว่า นักลงทุนที่สามารถ ซื้อสิทธิการใช้ที่ดินจากพลเมืองลาวได้ต้องเป็นนักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลแล้วเท่านั้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/41342/ 
และ http://kpl.gov.la/detail.aspx?id=42427
2 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ