สปป. ลาวให้สัมปทานเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนและเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูน โดย นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรี
กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว และนายบุนอู้ม สีวันเพ็ง ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม 

โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนตั้งอยู่ที่เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี มีกำลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 190 ล้านกิโลวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในระยะเวลา การสัมปทานรัฐบาล สปป. ลาว จะมีรายรับเฉลี่ยปีละ 6.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายรับดังกล่าวจะทำให้ตัวเลข GDP ของ สปป. ลาว ขยายตัวขึ้น ทั้งนี้ บริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด ได้เซ็นสัญญา
ก่อสร้างกับบริษัท Power China Chengdu Engineering Corporation Limited เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยเม็ดเงินลงทุนมูลค่า 99.99 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2562 และคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปี 2566 และ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อการพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2567 

จากนั้นได้มีพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 โดยนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ
และการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับนายบุนสะหลอง สุดทิดารา ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำบีพาวเวอร์ จำกัด 
โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 จะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 เขื่อน ซึ่งแต่ละเขื่อน ประกอบด้วย เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเขื่อนละ 2 ตัว 
โดยเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 มีกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ เขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 2 มีกำลังการผลิต 71 เมกะวัตต์ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 3 มีกำลังการผลิต
12 เมกะวัตต์ รวมทั้ง 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 554 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 35 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะสร้างรายรับให้รัฐบาล สปป. ลาว ปีละ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างต้นปีหน้าและจะแล้วเสร็จ
ภายในช่วงปลายปี 2566 

ที่มา: เว็บไซต์ laopost, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2SStEqK
21 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ