ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 46 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 
ขณะที่การจ่ายเงินค่าชดเชยดำเนินการไปแล้วจำนวน 3 งวด มูลค่ากว่า 221 พันล้านกีบ (25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 167 บ้าน 13 เมือง 4 แขวง และนครหลวงเวียงจันทน์ 

นางลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว ในฐานะหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟลาว - จีน เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 46.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่าน โดยมีการก่อสร้างทั้งหมด 778 จุด อาทิ การเจาะอุโมงค์จำนวน 69 แห่ง การก่อสร้างสะพานจำนวน 139 แห่ง
นอกจากนี้ ได้ติดตั้งสายนำส่งกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 258 จุด และการก่อสร้างระบบน้ำประปา 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้แรงงานชาวลาวจำนวน 4,032 คน และแรงงานชาวต่างชาติจำนวน 17,115 คน 

นางลัดตะนะมะนีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเริ่มดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3 งวด มูลค่ากว่า 221 พันล้านกีบ
(25.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประกอบด้วย งวดแรกมูลค่า 56.5 พันล้านกีบ (6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) งวดที่สอง มูลค่า 81.6 พันล้านกีบ
(9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และงวดที่สามมูลค่า 82.9 พันล้านกีบ (9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่างวดที่สี่จะจ่ายเงินค่าชดเชย
มูลค่ากว่า 134 พันล้านกีบ (15.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

* อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,537 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/40942/
20 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ