ปีนี้เศรษฐกิจ สปป. ลาว ขยายตัวช้าลง
นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รายงานผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 
และแผนงบประมาณ – เงินตรา ประจำปี 2561 ในการประชุมสภาแห่งชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 6 ชุดที่ 8 ว่า เศรษฐกิจมหาภาคของ สปป. ลาว 
ยังมีความมั่นคงและขยายตัว อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในจังหวะที่ช้าลง เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ การเข้มงวดของระบบสินเชื่อธนาคาร รวมไปถึงการเกิด ภัยพิบัติธรรมชาติ และอื่นๆ 

การคาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ ที่ร้อยละ 7 โดยภาคเกษตรกรรม 
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 9.1 และภาคการบริการ
ขยายตัวร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 6.4 

การดำเนินงานด้านงบประมาณของรัฐในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มดีพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้ร้อยละ 67.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของแผนการประจำปี ประกอบด้วยรายรับภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ
69.69 แต่รายรับจากการช่วยเหลือ แบบให้เปล่ามีแนวโน้มลดลง ด้านรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
เงินเดือน การใช้จ่ายตามนโยบายต่างๆ และการชำระหนี้ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน ของโครงการลงทุนของรัฐ
ด้วยหลายวิธี เช่น การชำระหนี้ด้วยแหล่งทุนปกติ การปรับการชำระหนี้สามเหลี่ยม (หนี้ระหว่างรัฐบาล – ภาคเอกชน – ธนาคาร) และ
การชำระคืนต้นทุนพันธบัตรลงทุน 

อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ 
อาทิ สกุลบาท และดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/45343
7 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ