ปีนี้เศรษฐกิจ สปป. ลาว ขยายตัวช้าลง
นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รายงานผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 
และแผนงบประมาณ – เงินตรา ประจำปี 2561 ในการประชุมสภาแห่งชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 6 ชุดที่ 8 ว่า เศรษฐกิจมหาภาคของ สปป. ลาว 
ยังมีความมั่นคงและขยายตัว อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในจังหวะที่ช้าลง เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ การเข้มงวดของระบบสินเชื่อธนาคาร รวมไปถึงการเกิด ภัยพิบัติธรรมชาติ และอื่นๆ 

การคาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ ที่ร้อยละ 7 โดยภาคเกษตรกรรม 
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 9.1 และภาคการบริการ
ขยายตัวร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 6.4 

การดำเนินงานด้านงบประมาณของรัฐในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มดีพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้ร้อยละ 67.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของแผนการประจำปี ประกอบด้วยรายรับภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ
69.69 แต่รายรับจากการช่วยเหลือ แบบให้เปล่ามีแนวโน้มลดลง ด้านรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
เงินเดือน การใช้จ่ายตามนโยบายต่างๆ และการชำระหนี้ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน ของโครงการลงทุนของรัฐ
ด้วยหลายวิธี เช่น การชำระหนี้ด้วยแหล่งทุนปกติ การปรับการชำระหนี้สามเหลี่ยม (หนี้ระหว่างรัฐบาล – ภาคเอกชน – ธนาคาร) และ
การชำระคืนต้นทุนพันธบัตรลงทุน 

อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ 
อาทิ สกุลบาท และดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/45343
7 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ