ธนาคารโลกประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ประจำปี 2562
ธนาคารโลกประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ลดลงจากลำดับ 141 ในปี 2561 มาอยู่ที่ลำดับ 154 ในปี 2562 จากจำนวน
190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว ระบุว่า ส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินลดลงคือ การให้บริการและ
การประสานงานของแต่ละกระทรวงไม่มีเอกภาพ หากไม่เร่งแก้ไขอาจทำให้นักธุรกิจตัดสินใจไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนที่ดีกว่า 

รัฐบาล สปป. ลาว เคยตั้งเป้าหมายให้ สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ในลำดับเลขสองหลักให้ได้ภายในปี 2561 
ตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก และที่ผ่านมาได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่ 02/นย. ลงวันที่ 1 ก.พ. 2561 เน้นการอำนวยความสะดวก
การดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความสะดวก มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน และช่วยดึงดูดนักลงทุน
จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

นางวาลี เวดสะพง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว กล่าวว่า สปป. ลาว เคยมีสถิติประเทศที่มีความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจลำดับดีที่สุดในลำดับ 139 โดยส่วนตัวคิดว่า การปรับลดลำดับ ในการประเมินครั้งนี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว เพราะการประเมินอ้างอิงตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2560 ซึ่งมีผลในปี 2561 ดังนั้น การออกคำสั่งเลขที่ 02/นย. 
ของนายกรัฐมนตรีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจในอนาคต
มีความสะดวก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานตามคำสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา
หนี้สาธารณะที่ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างเสี่ยง และรัฐบาลควรจะเจรจาสัญญาด้านราคาหรือขยายสัญญาเพิ่มเติมกับโครงการใหญ่ๆ ที่รัฐบาล
ได้อนุมัติแล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างเขื่อน และโครงการสายนำส่งกระแสไฟฟ้าที่มีมูลค่าลงทุนสูง เพื่อช่วยลดอัตราการเก็บค่าไฟฟ้า
ให้แก่โรงพยาบาลและภาคเกษตรกรรม หากสามารถดำเนินการได้จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศคล่องตัวมากขึ้น 

ดร. ลีเบอร์ ลีบัวปาว รองหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว กล่าวว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. มีความละเอียด ชัดเจน 
โปร่งใส และจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว โดยเฉพาะ การดำเนินการผ่านระบบประตูเดียว แต่ในความเป็นจริงการดำเนินธุรกิจ
ใน สปป. ลาว ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร เนื่องจากการดำเนินธุรกิจบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง จึงทำให้การดำเนินการ
มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ดร.ลีเบอร์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หากรัฐบาล สปป. ลาว ต้องการให้การประเมิน
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ลดลงเหลือลำดับเลขสองหลักในปี 2563 รัฐบาลจะต้องปฏิรูประบบประตูเดียว
ให้มีความชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสาร ในแต่ละกระทรวงอย่างเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่นักธุรกิจ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/39312/?fbclid=IwAR1O7MbrloNdmXGQ59-Mh9ZozsiC50htezhr9oinFlmpshP_bpXYhmevK_I
7 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ