ภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว
ทิศทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ เผชิญกับความยุ่งยากหลายด้าน อาทิ เกษตรกรรม ไฟฟ้า เหมืองแร่ ซึ่งขยายตัวลดลง สถาบันค้นคว้า-
เศรษฐกิจแห่งชาติจึงได้เสนอแนะให้รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดมาตรการเพื่อ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายบุนสอน บุบผาวัน ประธานสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา สปป. ลาว ถือว่า เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีรายรับเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ สปป. ลาว เผชิญกับความยุ่งยากทางด้านการเงิน 
งบประมาณ และการประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจ พบว่า อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 6.5 รายรับเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,599 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวม
ประชาชาติ (GNI) 2,209 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรมและ ป่าไม้จะเติบโตร้อยละ 2.5 ลดลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2560 
ภาคอุตสาหกรรมในส่วนของไฟฟ้าและเหมืองแร่จะขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 7.7 ลดลงจากร้อยละ 11.6 ในปี 2560 ภาคการบริการจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปี 2560 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลงมาจากผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ได้สร้าง
ความเสียหายให้แก่ ภาคการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ต้นทุนภาคการผลิต ขนส่ง และค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 

ประเด็นที่ควรแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคและกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วต้องดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งของ
นายกรัฐมนตรีเลขที่ 12/นย 1) ต้องตัดสินใจแก้ไขหนี้ที่คลุมเครือระหว่าง ภาครัฐกับภาคธุรกิจและภาคธุรกิจกับธนาคาร 2) ต้องจัดหาเม็ดเงิน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธนาคาร ในขณะเดียวกันปรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นตัว
3) มีนโยบายช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนและนโยบายภาษีแก่ธุรกิจที่รัฐบาลส่งเสริม เช่น ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4) แก้ไขขั้นตอนขออนุญาตลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รวดเร็วขึ้น 5) แก้ไขระเบียบ
การนำเข้าและส่งออกสินค้า และลดขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ 6) การปฏิบัติตามพันธสัญญาต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
และผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ คือ 1) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ความท้าทาย และวิธีการดำเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ 2) ค้นคว้า ปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายของบริษัท การบริหารจัดการด้านการตลาด และการใช้เทคโนโลยีทันสมัย 3) เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆและติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่มา: เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ