ภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว
ทิศทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ เผชิญกับความยุ่งยากหลายด้าน อาทิ เกษตรกรรม ไฟฟ้า เหมืองแร่ ซึ่งขยายตัวลดลง สถาบันค้นคว้า-
เศรษฐกิจแห่งชาติจึงได้เสนอแนะให้รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดมาตรการเพื่อ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายบุนสอน บุบผาวัน ประธานสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา สปป. ลาว ถือว่า เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีรายรับเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ สปป. ลาว เผชิญกับความยุ่งยากทางด้านการเงิน 
งบประมาณ และการประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

จากการคาดการณ์เศรษฐกิจ พบว่า อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 6.5 รายรับเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,599 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวม
ประชาชาติ (GNI) 2,209 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรมและ ป่าไม้จะเติบโตร้อยละ 2.5 ลดลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2560 
ภาคอุตสาหกรรมในส่วนของไฟฟ้าและเหมืองแร่จะขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 7.7 ลดลงจากร้อยละ 11.6 ในปี 2560 ภาคการบริการจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปี 2560 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ลดลงมาจากผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ได้สร้าง
ความเสียหายให้แก่ ภาคการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในขณะเดียวกัน คาดการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ต้นทุนภาคการผลิต ขนส่ง และค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 

ประเด็นที่ควรแก้ไขเพื่อขจัดอุปสรรคและกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วต้องดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในคำสั่งของ
นายกรัฐมนตรีเลขที่ 12/นย 1) ต้องตัดสินใจแก้ไขหนี้ที่คลุมเครือระหว่าง ภาครัฐกับภาคธุรกิจและภาคธุรกิจกับธนาคาร 2) ต้องจัดหาเม็ดเงิน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธนาคาร ในขณะเดียวกันปรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถฟื้นตัว
3) มีนโยบายช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนและนโยบายภาษีแก่ธุรกิจที่รัฐบาลส่งเสริม เช่น ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4) แก้ไขขั้นตอนขออนุญาตลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รวดเร็วขึ้น 5) แก้ไขระเบียบ
การนำเข้าและส่งออกสินค้า และลดขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ 6) การปฏิบัติตามพันธสัญญาต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
และผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

วิธีการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ คือ 1) ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ความท้าทาย และวิธีการดำเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ 2) ค้นคว้า ปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายของบริษัท การบริหารจัดการด้านการตลาด และการใช้เทคโนโลยีทันสมัย 3) เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆและติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อปรับปรุงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่มา: เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/ThonglounSISOULITH/ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ