ธนาคารโลกสนับสนุนเงินกู้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีพิธีเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว กับธนาคารโลก สำหรับโครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันและการค้าของ สปป. ลาว ในวงเงินกู้ยืมแบบผ่อนผันจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสมาคมพัฒนาสากลภายใต้การดูแล
ของธนาคารโลก และมอบเงินทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากผู้ให้ทุนอื่นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนางทิบพะกอน จันทะวงสา 
รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว และนายนิโกลา ปอนตารา หัวหน้าห้องว่าการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว เป็นผู้ลงนาม 
ในโอกาสนี้ นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  

โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการค้าของ สปป. ลาว ข้างต้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 ถึง 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนทางธุรกิจ การอำนวย
ความสะดวกและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว จะลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งลดจำนวนวันที่และการเอกสารสำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกลุ่มธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้นำองค์กรให้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงดังกล่าว การปรับปรุงเหล่านี้ยังจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนลาว
โดยทั่วไป เนื่องจากจะมีการจ้างงานใหม่ๆ และนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจะค่อยลดลง ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจใน สปป. ลาว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดไว้ สะท้อนจากตัวชี้วัดการจัดลำดับประเทศ
ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่ง สปป. ลาว ตกจากลำดับ 139 ในปี 2560 มาเป็นลำดับ 141 ในปี 2561 และรัฐบาล
สปป. ลาว ได้ประกาศว่าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีสำคัญในลำดับแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ นายนิโกลาฯ กล่าวว่า การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูงเข้าไป สปป. ลาว และภาคเอกชนเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจและสร้างงานทำให้ประชาชนลาวมากขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/38300/
19 พฤศจิกายน 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ