รัฐบาลลาว เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในปี 2561 – ปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์เศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.5 ขึ้นไป และได้กำหนด 10 แนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ อาทิ การแก้ไขและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและสังคม การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ทุกเมือง แขวง และท้องถิ่นจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว  

ตามมติการประชุมของรัฐบาลเปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รัฐบาล สปป. ลาว ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคาดการณ์ตัวเลขในปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
พร้อมทั้งยืนยันตัวเลขและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว รวบรวมและจัดทำรายงาน 
ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละด้านประกอบด้วย  

- ด้านเศรษฐกิจ เน้นการปรับปรุงและควบคุมเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ
6.5 รายรับเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,750 ดอลลาร์สหรัฐ และผลักดันให้ภาคกสิกรรมขยายตัวร้อยละ 2.6 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8 
และภาคการบริการขยายตัวร้อยละ 6.8 ด้านการระดมทุนเพื่อการพัฒนาผลักดันให้มีการระดมทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26 ของ GDP 
โดยให้มีการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศไม่ให้ต่ำกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านรายรับงบประมาณของรัฐ
กำหนดให้มีรายรับจำนวน 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดให้มีรายจ่ายไม่เกินจำนวน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคง
ต้องควบคุมให้ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนสะพัดต้องควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ 5 (ส่วนต่างระหว่างธนาคารและ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เกินร้อยละ 2) ด้านเงินในคลังสำรองต้องควบคุมให้มีเงินเพียงพอต่อการชำระการนำเข้าได้มากกว่า 3 เดือน 
และการควบคุมปริมาณเงินสะพัด (M2) ให้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ GDP  

- การแก้ไขและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำเนินชีวิต รัฐบาล สปป. ลาว จะสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์
และพืช ความรู้ด้านเทคนิค เครื่องจักรในการผลิต และอื่นๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบายสินเชื่อและดอกเบี้ย ภาษีที่ดิน ค่าไฟฟ้า น้ำปะปา 
และค่าน้ำชลประทานให้อยู่ในระบบแบ่งชำระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

- ด้านวัฒนธรรมและสังคม เน้นปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงขึ้น อาทิ 
อัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ 5 ปี ต้องดำเนินการให้ได้ร้อยละ 79 ระดับประถมศึกษาร้อยละ 84 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 84 
และมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 56 ทั้งนี้ การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จะต้องดำเนินการขจัดความยากจนให้ได้ 4,833 ครอบครัว 
220 บ้าน 2 เมือง จัดสรรภูมิลำเนาและที่ทำกินให้ได้ 163 บ้าน 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/36994/
29 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ