รัฐบาลลาว เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในปี 2561 – ปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์เศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.5 ขึ้นไป และได้กำหนด 10 แนวทางการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ อาทิ การแก้ไขและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและสังคม การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ทุกเมือง แขวง และท้องถิ่นจะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว  

ตามมติการประชุมของรัฐบาลเปิดกว้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รัฐบาล สปป. ลาว ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคาดการณ์ตัวเลขในปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
พร้อมทั้งยืนยันตัวเลขและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว รวบรวมและจัดทำรายงาน 
ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละด้านประกอบด้วย  

- ด้านเศรษฐกิจ เน้นการปรับปรุงและควบคุมเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าร้อยละ
6.5 รายรับเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,750 ดอลลาร์สหรัฐ และผลักดันให้ภาคกสิกรรมขยายตัวร้อยละ 2.6 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8 
และภาคการบริการขยายตัวร้อยละ 6.8 ด้านการระดมทุนเพื่อการพัฒนาผลักดันให้มีการระดมทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26 ของ GDP 
โดยให้มีการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศไม่ให้ต่ำกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านรายรับงบประมาณของรัฐ
กำหนดให้มีรายรับจำนวน 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดให้มีรายจ่ายไม่เกินจำนวน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคง
ต้องควบคุมให้ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนสะพัดต้องควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ 5 (ส่วนต่างระหว่างธนาคารและ
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้เกินร้อยละ 2) ด้านเงินในคลังสำรองต้องควบคุมให้มีเงินเพียงพอต่อการชำระการนำเข้าได้มากกว่า 3 เดือน 
และการควบคุมปริมาณเงินสะพัด (M2) ให้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ GDP  

- การแก้ไขและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำเนินชีวิต รัฐบาล สปป. ลาว จะสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการการผลิต อาทิ พันธุ์สัตว์
และพืช ความรู้ด้านเทคนิค เครื่องจักรในการผลิต และอื่นๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบายสินเชื่อและดอกเบี้ย ภาษีที่ดิน ค่าไฟฟ้า น้ำปะปา 
และค่าน้ำชลประทานให้อยู่ในระบบแบ่งชำระ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

- ด้านวัฒนธรรมและสังคม เน้นปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงขึ้น อาทิ 
อัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ 5 ปี ต้องดำเนินการให้ได้ร้อยละ 79 ระดับประถมศึกษาร้อยละ 84 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 84 
และมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 56 ทั้งนี้ การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน จะต้องดำเนินการขจัดความยากจนให้ได้ 4,833 ครอบครัว 
220 บ้าน 2 เมือง จัดสรรภูมิลำเนาและที่ทำกินให้ได้ 163 บ้าน 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/36994/
29 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ