ธนาคารโลก คาดเศรษฐกิจลาวเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 7
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.6 และอัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ธนาคารโลก ได้ออกรายงานการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ระบุภาพรวมของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายเดือนที่ผ่านมา อาทิ ความตึงเครียดทางการค้า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความผันผวนของตลาดการเงินในหลายประเทศที่เป็นตลาดใหม่ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ 

นางวิคตอเรีย คัวคัว รองประธานธนาคารโลก ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
เป็นกุญแจสำคัญในการขจัดความยากจนและความบอบบางของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมไปถึงการปกป้องทางการค้าและความผันผวน
ในตลาดการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการเติบโตในระยะกลางได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนที่ยากจน ดังนั้น การกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญและจะต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวช้ากว่าปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 6.5 หากไม่นับรวมการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้ว 
การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จะยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในปี 2561 - 2563 โดยมีความต้องการ
ภายในประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 6.6 
และในปี 2562 - 2563 จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.9 

นายซูเดย์ เชดติ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสผู้รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก ระบุว่า การเชื่อมโยงในภูมิภาค
และระหว่างประเทศต่างๆ จะเพิ่มความบอบบางต่อสภาพเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการกีดกัน
ทางการค้าที่สูงขึ้น อาทิ การเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่สูงขึ้น ความผันผวนของตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมกับความบอบบางด้าน
งบประมาณและด้านการเงินภายในประเทศแล้ว อันจะส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องดำเนิน
นโยบายระดับมหาภาคและระดับโครงสร้างด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ
และเพิ่มอัตราการเติบโตให้เต็มความสามารถ 

ขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 6.6 ในปีนี้ และ
อัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโต
ในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 2.5 ในปี 2561 และร้อยละ 3.1 ในปี 2562 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก http://laosupdate.com/10057/
16 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ