ธนาคารโลก คาดเศรษฐกิจลาวเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 7
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.6 และอัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ธนาคารโลก ได้ออกรายงานการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ระบุภาพรวมของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายเดือนที่ผ่านมา อาทิ ความตึงเครียดทางการค้า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความผันผวนของตลาดการเงินในหลายประเทศที่เป็นตลาดใหม่ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ 

นางวิคตอเรีย คัวคัว รองประธานธนาคารโลก ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
เป็นกุญแจสำคัญในการขจัดความยากจนและความบอบบางของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมไปถึงการปกป้องทางการค้าและความผันผวน
ในตลาดการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการเติบโตในระยะกลางได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนที่ยากจน ดังนั้น การกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญและจะต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวช้ากว่าปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 6.5 หากไม่นับรวมการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้ว 
การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จะยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในปี 2561 - 2563 โดยมีความต้องการ
ภายในประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 6.6 
และในปี 2562 - 2563 จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.9 

นายซูเดย์ เชดติ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสผู้รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก ระบุว่า การเชื่อมโยงในภูมิภาค
และระหว่างประเทศต่างๆ จะเพิ่มความบอบบางต่อสภาพเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการกีดกัน
ทางการค้าที่สูงขึ้น อาทิ การเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่สูงขึ้น ความผันผวนของตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมกับความบอบบางด้าน
งบประมาณและด้านการเงินภายในประเทศแล้ว อันจะส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องดำเนิน
นโยบายระดับมหาภาคและระดับโครงสร้างด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ
และเพิ่มอัตราการเติบโตให้เต็มความสามารถ 

ขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 6.6 ในปีนี้ และ
อัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโต
ในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 2.5 ในปี 2561 และร้อยละ 3.1 ในปี 2562 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก http://laosupdate.com/10057/
16 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
 • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ