กรมนำเข้า – ส่งออก ลาว ลดขั้นตอนดำเนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ
นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า กรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า 
ได้ออกแจ้งการเลขที่ 4186/กขอ. ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการบริการ Service Charter ของกรมการนำเข้า
และส่งออก เพื่อเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการบริการของกรมและสานต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปี 2560 – 2565 ซึ่งจะเริ่มลดขึ้นตอน
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และจะลดขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยหวังจะลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงและ
กระตุ้นมูลค่าการค้ารวมให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2568 

การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดขั้นตอน เวลา และเอกสารในการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้าของภาคธุรกิจให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และ 2) ยกระดับการบริการของกรมการนำเข้าและส่งออกให้เป็นระบบอิเลคทรอกนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ขั้นตอนการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก ภายในปี 2562 ประกอบด้วย 
1. การขออนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และเพชร หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 วัน และ
หากดำเนินการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งภาษีผ่านระบบประตูเดียวแห่งชาติจะลดเวลาดำเนินการให้เหลือเพียงครึ่งวัน 
2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 ชั่วโมง และถ้าดำเนินการขออนุญาตผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 30 นาที 
3. การขอใบรับรองสินค้าผ่านแดน จะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตเหลือ 1 วัน 4. การขอใบรับรองนำเข้าเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม 
จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 1 วัน 
5. การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว อาทิ กฎหมาย บทความ จะประกาศหลังจากได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ภายใน 3 วัน 
6. การแสดงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 3 วัน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว
จะต้องอยู่ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงการยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

นายสุลิยงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตกรมการนำเข้าและส่งออก ยังได้ค้นคว้านโยบายทางการค้าสำหรับ 3 รายการสินค้าที่แผนก
อุตสาหกรรมและการค้าแขวงหรือนครหลวงรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก อาทิ ปูนซีเมนต์ ข้าวสาร และเหล็ก 
โดยได้ได้พิจารณาตัดเอกสารการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกให้เหลือเพียงการตรวจสอบด้านเทคนิคที่ด่าน ซึ่งเป็นไปตามการเป็น
ภาคีขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนการขออนุญาต และลดต้นทุนของภาคธุรกิจลง 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ