ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตที่สถาบันการเงินจุลภาค
นายสอนไซ สิดพะไซ รักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า สถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงินเพื่อการพัฒนา สาขาบ้านสงเปือยใต้ 
เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ได้จดทะเบียนถูกต้องกับธนาคารแห่ง สปป. ลาว และที่ผ่านมาธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินดังกล่าวปีละครั้ง แต่เป็นการตรวจสอบตามเอกสารและไม่ได้ลงตรวจสอบที่หน่วยงาน จึงทำให้ข้อมูลบางอย่างมี
ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 

ตามรายงานจากแหล่งข่าว รายงานว่า สถาบันการเงินจุลภาคแห่งนี้ เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องด้านการเงิน เนื่องจากนายสมจิด บุนเหือม 
อดีตประธานสภาบริหารสถาบันการเงินดังกล่าวได้ยักยอกเงินจำนวนกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา 
สถาบันการเงินดังกล่าวได้ส่งบัญชีเพื่อรายงานสถานะการเงินให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ตรวจสอบเพียง 1 บัญชี และอีกบัญชีได้ปกปิดไว้
เพื่อใช้ภายในสถาบัน จึงทำให้คณะตรวจสอบจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินที่แท้จริงของสถาบันการเงิน
ดังกล่าวได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 คณะตรวจสอบจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ลงตรวจสอบอีกครั้งและสามารถเก็บข้อมูลและ
สถานะการเงินที่แท้จริงได้ กอปรนายสมจิด บุนเหือม ได้รับสารภาพว่าตนได้ยักยอกเงินจำนวนกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจริง จากนั้นกรมคุ้มครอง
สถาบันการเงินได้รายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป 

ปัจจุบัน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้อดีตผู้บริหารสถาบันการเงินดังกล่าวนำเงินที่ยักยอกไป
ส่งคืนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถาบันการเงินจุลภาค
ทุกแห่งทั่วประเทศ และนายสอนไซฯ ได้แนะนำให้สถาบันการเงินดังกล่าวปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงาน และเร่งให้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร
สถาบันการเงินชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง และหาวิธีนำเงินที่ถูกยักยอกไปกับคืนมาให้ครบ 

ที่มา: เว็บไซต์ Facebook / Lao National Radio, วันที่ 21 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ