ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตที่สถาบันการเงินจุลภาค
นายสอนไซ สิดพะไซ รักษาการผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า สถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงินเพื่อการพัฒนา สาขาบ้านสงเปือยใต้ 
เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ได้จดทะเบียนถูกต้องกับธนาคารแห่ง สปป. ลาว และที่ผ่านมาธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ดำเนินการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินดังกล่าวปีละครั้ง แต่เป็นการตรวจสอบตามเอกสารและไม่ได้ลงตรวจสอบที่หน่วยงาน จึงทำให้ข้อมูลบางอย่างมี
ความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน 

ตามรายงานจากแหล่งข่าว รายงานว่า สถาบันการเงินจุลภาคแห่งนี้ เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องด้านการเงิน เนื่องจากนายสมจิด บุนเหือม 
อดีตประธานสภาบริหารสถาบันการเงินดังกล่าวได้ยักยอกเงินจำนวนกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา 
สถาบันการเงินดังกล่าวได้ส่งบัญชีเพื่อรายงานสถานะการเงินให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ตรวจสอบเพียง 1 บัญชี และอีกบัญชีได้ปกปิดไว้
เพื่อใช้ภายในสถาบัน จึงทำให้คณะตรวจสอบจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ไม่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินที่แท้จริงของสถาบันการเงิน
ดังกล่าวได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 คณะตรวจสอบจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ลงตรวจสอบอีกครั้งและสามารถเก็บข้อมูลและ
สถานะการเงินที่แท้จริงได้ กอปรนายสมจิด บุนเหือม ได้รับสารภาพว่าตนได้ยักยอกเงินจำนวนกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจริง จากนั้นกรมคุ้มครอง
สถาบันการเงินได้รายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเศรษฐกิจและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป 

ปัจจุบัน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้อดีตผู้บริหารสถาบันการเงินดังกล่าวนำเงินที่ยักยอกไป
ส่งคืนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถาบันการเงินจุลภาค
ทุกแห่งทั่วประเทศ และนายสอนไซฯ ได้แนะนำให้สถาบันการเงินดังกล่าวปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงาน และเร่งให้มีการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร
สถาบันการเงินชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง และหาวิธีนำเงินที่ถูกยักยอกไปกับคืนมาให้ครบ 

ที่มา: เว็บไซต์ Facebook / Lao National Radio, วันที่ 21 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ