ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เตือนหลีกเลี่ยงการลงทุนเงิน Crypto Currency
ห้องว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในการใช้เงิน Crypto Currency เนื่องจากสกุลเงินดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ
ในการชำระหนี้ 

ตามประกาศของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ฉบับเลขที่ 314/หก ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การใช้ การลงทุนซื้อ – ขาย เงิน Crypto 
Currency เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยี Block Chain 
มาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและพัฒนาในรูปแบบการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการกำเนิดเงิน Crypto Currency 
อาทิ Bitcoin, Ethereum, Litecoin และอื่นๆ ปัจจุบันใน สปป. ลาว เริ่มมีการโฆษณาชวนเชื่อให้มีการใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและ
บริการ รวมไปถึงการโฆษณาให้ลงทุน ซื้อ – ขาย และดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับเงิน Crypto Currency โดยอ้างว่าเป็นเงินดิจิทัล 
(Digital Currency) ดังนั้น ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ออกประกาศดังนี้เงิน Crypto currency ไม่ใช่เงินและไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อ
การชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของ สปป. ลาว เนื่องจากเงิน Crypto currency ไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่จะใช้เพื่อชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและ
ยังไม่มีกฎหมายรับรอง 

1. เงิน Crypto Currency ไม่ใช่เงินและไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของ สปป. ลาว เนื่องจากเงิน Crypto 
Currency ไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่จะใช้เพื่อชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและยังไม่มีกฎหมายรับรอง 
2. การลงทุนหรือซื้อ – ขาย เงิน Crypto Currency ประชาชนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพราะว่าเงินดังกล่าวมีความเสี่ยงในหลายด้าน อาทิ 
ราคาที่มีความผันผวนสูง การฟอกเงิน การสนับสนุนทุนให้กลุ่มผู้ก่อการร้าย และการฉ้อโกง 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ