ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เตือนหลีกเลี่ยงการลงทุนเงิน Crypto Currency
ห้องว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในการใช้เงิน Crypto Currency เนื่องจากสกุลเงินดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ
ในการชำระหนี้ 

ตามประกาศของธนาคารแห่ง สปป. ลาว ฉบับเลขที่ 314/หก ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การใช้ การลงทุนซื้อ – ขาย เงิน Crypto 
Currency เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยี Block Chain 
มาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและพัฒนาในรูปแบบการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการกำเนิดเงิน Crypto Currency 
อาทิ Bitcoin, Ethereum, Litecoin และอื่นๆ ปัจจุบันใน สปป. ลาว เริ่มมีการโฆษณาชวนเชื่อให้มีการใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและ
บริการ รวมไปถึงการโฆษณาให้ลงทุน ซื้อ – ขาย และดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับเงิน Crypto Currency โดยอ้างว่าเป็นเงินดิจิทัล 
(Digital Currency) ดังนั้น ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้ออกประกาศดังนี้เงิน Crypto currency ไม่ใช่เงินและไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อ
การชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของ สปป. ลาว เนื่องจากเงิน Crypto currency ไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่จะใช้เพื่อชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและ
ยังไม่มีกฎหมายรับรอง 

1. เงิน Crypto Currency ไม่ใช่เงินและไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของ สปป. ลาว เนื่องจากเงิน Crypto 
Currency ไม่มีคุณสมบัติเป็นเงินที่จะใช้เพื่อชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและยังไม่มีกฎหมายรับรอง 
2. การลงทุนหรือซื้อ – ขาย เงิน Crypto Currency ประชาชนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพราะว่าเงินดังกล่าวมีความเสี่ยงในหลายด้าน อาทิ 
ราคาที่มีความผันผวนสูง การฟอกเงิน การสนับสนุนทุนให้กลุ่มผู้ก่อการร้าย และการฉ้อโกง 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ