ADB ประเมินเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวในระดับร้อยละ 6.8
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สปป. ลาว จะขยายตัวร้อยละ 6.8 ในปีนี้ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ในปีหน้า สำหรับส่วนผลักดันสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจ สปป. ลาว ขยายตัวอย่างต่อเนื่องคือ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อาทิ เขื่อนไฟฟ้า และแขนงการบริการ ในขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว ยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นด้วย 


นายยาชุชิ เนกิชิ ผู้แทน ADB ประจำสปป. ลาว กล่าวว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาล สปป. ลาว ออกนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เข้มงวดมากขึ้นแต่เศรษฐกิจของสปป. ลาว ก็ยังคงโตอยู่ในระดับคงที่ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในโครงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวของแขนงการบริการต่างๆ


ในรายงานของนายลัดตะนะไต หลวงลาดบันดิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารรัฐ ประจำ ADB สปป. ลาว รายงานว่า การขยายตัวของแขนงอุตสาหกรรมที่ลดลงมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันยังมีการขยายตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจของ สปป. ลาว ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวที่สูงขึ้นเล็กน้อยในแขนงการบริการ และการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะเขื่อนไฟฟ้าไซยะบุรีที่มีกำลังการผลิตถึง 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อการส่งออกได้ในปี 2561 นั้นจะช่วยให้แขนงอุตสาหกรรมมีอัตราเติบโตเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันแขนงกสิกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 และคาดการณ์ว่าการขยายตัวของแขนงการบริการจะมีความเข็มแข็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคาดการณ์จำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นจากการดำเนินนโยบาย Visit Laos Year ของรัฐบาล สปป. ลาว 


แต่อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว ยังคงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับร้อยละ 2.0 – 2.5 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 ของ GDP ในปีนี้อันเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น และการนำเข้าเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทำให้รัฐมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการส่งออกของ สปป. ลาว ยังอยู่ในระดับปานกลาง และคาดว่าเมี่อโครงการพลังงานไฟฟ้าสามารถดำเนินการผลิตและส่งออกไฟฟ้าได้จะทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงประมาณร้อยละ 13.7 ของGDP ทั้งนี้ สปป. ลาว ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยอื่นต่อการคาดคะเนเศรษฐกิจของ สปป. ลาว อาทิ การไม่มีเสถียรภาพในตลาดการเงินโลก สภาวะการค้าการลงทุนที่ลดลงใน สปป. ลาวหากความพยายามของรัฐบาลในการกำกับดูแลภาพรวมของการเงินไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากโดยเฉพาะในการชำระหนี้ของ สปป. ลาว 


สิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายในการพัฒนาของ สปป. ลาว คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคุณภาพการศึกษาและฝีมือแรงงานตลอดถึงการเลือกศึกษาต่อในแขนงที่มีความนิยมสูง แต่ไม่มีตลาดแรงงานรองรับ 


ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 13 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561

Back to the list

More Related

  • ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว - ไทย แห่งที่ 5 (บอลิคำไซ - บึงกาฬ) กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า สปป. ลาว และไทยได้ตกลงนำเอารูปแคนมาเป็นสัญลักษณ์ของสะพาน ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 3,930 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยฝั่งไทย จะสร้างทางเชื่อมต่อมูลค่า 1,340 ล้านบาท อาคารที่ทำการด่าน 610 ล้านบาท ก่อสร้างสะพาน 680 ล้านบาท รวมทั้งหมด 2,630 ล้านบาท ฝั่ง สปป. ลาว จะสร้างทางเชื่อมต่อ มูลค่า 370 ล้านบาท อาคารที่ทำการด่าน 440 ล้านบาท ก่อสร้างสะพาน 490 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท และคาดว่าในอีก 8 เดือนข้างหน้าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ (เดือนมีนาคม 2562)
  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก โดยนายสุพัน แก้วมีไช รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว นายเส็ง กว่าง ฟาย ประธานบริษัท ลาวมหานที สีพันดอน (ฮ่องกง) อินเวสเมนท์ จำกัด และนายลาตี สีสุพันนะวง ประธานบริษัท แอลทีวี ก่อสร้างสะพาน ถนน และชลประทาน จำกัด โดยมีนายสอนชัย สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเป็นสักขีพยาน    
  • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวและรัฐบาลจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้ถือหุ้นในโครงการฯ ร้อยละ 30  และรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 70 โครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างทางรถในแขวงบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซย แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 414,332 กิโลเมตร และมีสถานีรถไฟทั้งหมด32 สถานี โดยทางรถไฟดังกล่าวจะรองรับรถไฟฟ้าความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลงทุนโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 33.7 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่คาดไว้ร้อยละ 4 และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2021
  • อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว จะเติบโตในระดับร้อยละ 6.7 ซึ่งยังคงขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ขยายตัวช้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา
  • กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ยืนยันจะแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน และรับประกันให้แขนงการเงินของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส และระบบที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันจะขยายฐานรายรับใหม่ควบคู่กับการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม
  • สปป.ลาว คาดว่าการผลิตในภาคกสิกรรมจะสามารถสร้างผลผลิตได้ร้อยละ 15.73 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน หรือ GDP ตลอดปี 2561 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ