เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุน กว่า 50 บริษัท
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท และการลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ 1 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนลงทุนในด้านการบริการ ร้อยละ 44 ด้านการค้า ร้อยละ 42 และด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 16 


ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถสร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับจากค่าสัมปทานที่ดิน ภาษีเงินได้ ภาษีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้สนับสนุนและให้การคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งปรับปรุงร่างดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น


โครงการก่อสร้างเขตพัฒนากวมรวมไชเชษฐา (Saysettha Development Zone) ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ และบริษัทลงทุนต่างประเทศ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งการถือหุ้นเป็น สปป.ลาว ร้อยละ 25และจีน ร้อยละ 75ปัจจุบันได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนความยาว 18 กิโลเมตร ปรับปรุงหน้าดิน 400 เอเคอร์ ระบบน้ำประปา และวางระบบระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานระดับมาตรฐานบนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ การก่อสร้างอาคารห้องพักพนักงาน ศูนย์บริการลูกค้า และอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีกบนเนื้อที่ 2 เอเคอร์ และกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์สำหรับการก่อสร้างในระยะต่อไป ทางโครงการฯ ได้เชิญนักออกแบบและวางแผนชาวสิงค์โปร์ เข้ามาควบคุมและดำเนินการดังกล่าว 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 15 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561

Back to the list

More Related

  • นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่แห่ง สปป. ลาว ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นการสร้างเขื่อนไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ว่า ปัจจุบัน สปป. ลาว   มีแหล่งผลิตไฟฟ้าจำนวน 61 แห่ง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 7,207.24 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 37,366.66     กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และได้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม จีน และเมียนมา<br />
    นายคำมะนีฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายหลังการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าปี 2540 และการดำเนินนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศทำให้มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า (IPP) ซึ่งถือเป็นการริเริ่มการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า  ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ต่อมาในปี 2550 สปป. ลาว มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 450 เมกะวัตต์ หรือประมาณร้อยละ 40 ของครัวเรือนผู้บริโภคทั่วประเทศ<br />
  • ในปี 2562 ภาคอุตสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรม มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สปป. ลาว ให้ขยายตัวร้อยละ 6.7 ในขณะที่ปี 2561 ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5
  • นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและแผนงบประมาณ – เงินตรา ประจำปี 2561 ในการประชุมสภาแห่งชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 6 ชุดที่ 8 ว่า เศรษฐกิจมหาภาคของ สปป. ลาว ยังมีความมั่นคงและขยายตัว อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในจังหวะที่ช้าลง เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ผลกระทบจากต้นทุนการผลิต ที่สูงขึ้น ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ การเข้มงวดของระบบสินเชื่อธนาคาร รวมไปถึงการเกิด ภัยพิบัติธรรมชาติ และอื่นๆ
  • ธนาคารโลกประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ลดลงจากลำดับ 141 ในปี 2561    มาอยู่ที่ลำดับ 154 ในปี 2562 จากจำนวน 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาว ระบุว่า ส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินลดลงคือ การให้บริการและการประสานงานของแต่ละกระทรวงไม่มีเอกภาพ   หากไม่เร่งแก้ไขอาจทำให้นักธุรกิจตัดสินใจไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดีกว่า
  • ทิศทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ เผชิญกับความยุ่งยากหลายด้าน อาทิ เกษตรกรรม ไฟฟ้า เหมืองแร่   ซึ่งขยายตัวลดลง สถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติจึงได้เสนอแนะให้รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดมาตรการเพื่อ      กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีพิธีเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว กับธนาคารโลก สำหรับโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการค้าของ สปป. ลาว ในวงเงินกู้ยืมแบบผ่อนผันจำนวน   10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสมาคมพัฒนาสากลภายใต้การดูแลของธนาคารโลก และมอบเงินทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากผู้ให้ทุนอื่นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ