เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุน กว่า 50 บริษัท
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท และการลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ 1 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนลงทุนในด้านการบริการ ร้อยละ 44 ด้านการค้า ร้อยละ 42 และด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 16 


ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถสร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับจากค่าสัมปทานที่ดิน ภาษีเงินได้ ภาษีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้สนับสนุนและให้การคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งปรับปรุงร่างดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น


โครงการก่อสร้างเขตพัฒนากวมรวมไชเชษฐา (Saysettha Development Zone) ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ และบริษัทลงทุนต่างประเทศ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งการถือหุ้นเป็น สปป.ลาว ร้อยละ 25และจีน ร้อยละ 75ปัจจุบันได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนความยาว 18 กิโลเมตร ปรับปรุงหน้าดิน 400 เอเคอร์ ระบบน้ำประปา และวางระบบระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานระดับมาตรฐานบนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ การก่อสร้างอาคารห้องพักพนักงาน ศูนย์บริการลูกค้า และอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีกบนเนื้อที่ 2 เอเคอร์ และกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์สำหรับการก่อสร้างในระยะต่อไป ทางโครงการฯ ได้เชิญนักออกแบบและวางแผนชาวสิงค์โปร์ เข้ามาควบคุมและดำเนินการดังกล่าว 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 15 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561

Back to the list

More Related

  • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
  • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง
  • 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาว กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป็นส่วนสำคัญด้านเศรษฐกิจเคียงคู่กับการส่งออกและการสร้างอาชีพ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนเกือบ 600 บริษัท และสามารถส่งออกสินค้าได้ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่รัฐบาลยอมรับว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจยังมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีบางเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาช้ากว่ากำหนด
  • ปี 2561 สปป. ลาว สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกว่า 336 พันล้านกีบ (39.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ที่ 7,200 พันล้านกีบ (843.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้เน้นให้เพิ่มการตรวจสอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีตามชายแดน
  • ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัดความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
  • นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว   คาดว่า ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 10,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนงานประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยการส่งออกมีมูลค่า 5,115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ทั้งนี้ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า แร่ทอง ทองแดง ชิ้นส่วนกล้อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม ยางพาราและอื่นๆ และมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 87          ของการส่งออกทั้งหมด และการนำเข้ามีมูลค่า 5,424 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ มีสินค้านำเข้า     ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะและชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 88 ของการนำเข้าทั้งหมด โดย สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้าประมาณ 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ