เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุน กว่า 50 บริษัท
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท และการลงทุนร่วมระหว่างนักลงทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ 1 บริษัท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนลงทุนในด้านการบริการ ร้อยละ 44 ด้านการค้า ร้อยละ 42 และด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 16 


ปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถสร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับจากค่าสัมปทานที่ดิน ภาษีเงินได้ ภาษีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ได้สนับสนุนและให้การคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมทั้งปรับปรุงร่างดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น


โครงการก่อสร้างเขตพัฒนากวมรวมไชเชษฐา (Saysettha Development Zone) ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ และบริษัทลงทุนต่างประเทศ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งการถือหุ้นเป็น สปป.ลาว ร้อยละ 25และจีน ร้อยละ 75ปัจจุบันได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนความยาว 18 กิโลเมตร ปรับปรุงหน้าดิน 400 เอเคอร์ ระบบน้ำประปา และวางระบบระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานระดับมาตรฐานบนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ การก่อสร้างอาคารห้องพักพนักงาน ศูนย์บริการลูกค้า และอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมอีกบนเนื้อที่ 2 เอเคอร์ และกำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์สำหรับการก่อสร้างในระยะต่อไป ทางโครงการฯ ได้เชิญนักออกแบบและวางแผนชาวสิงค์โปร์ เข้ามาควบคุมและดำเนินการดังกล่าว 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 15 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ