สปป.ลาว จัดประชุมครบรอบ 5 ปี สมาชิกองค์การการค้าโลก
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเป็นสำคัญ 


นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า องค์การการค้าโลกเปรียบเสมือนประตูสู่สากลด้านการค้า และการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกก็เปรียบเสมือกุญแจที่พร้อมจะไขประตูสู่ความเชื่อมโยงและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจของ สปป.ลาว ก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกได้ 


สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นประเทศสมาชิกในลำดับที่ 158 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศทั่วโลก ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อระเบียบ รวมถึงมติต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อระเบียบขององค์การการค้าโลกกว่า 90 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและดึงดูดนักลงทุน อำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งการปฎิบัติงานดังกล่าวก็สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของสปป.ลาว อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการบริการ เช่น Lao Trade Portal และ Lao service Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบการนำเข้าและส่งออกสินค้าและการค้าการบริการของสปป.ลาว เป็นต้น 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ประเทศลาว, ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561

Back to the list

More Related

  • ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว - ไทย แห่งที่ 5 (บอลิคำไซ - บึงกาฬ) กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า สปป. ลาว และไทยได้ตกลงนำเอารูปแคนมาเป็นสัญลักษณ์ของสะพาน ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด 3,930 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยฝั่งไทย จะสร้างทางเชื่อมต่อมูลค่า 1,340 ล้านบาท อาคารที่ทำการด่าน 610 ล้านบาท ก่อสร้างสะพาน 680 ล้านบาท รวมทั้งหมด 2,630 ล้านบาท ฝั่ง สปป. ลาว จะสร้างทางเชื่อมต่อ มูลค่า 370 ล้านบาท อาคารที่ทำการด่าน 440 ล้านบาท ก่อสร้างสะพาน 490 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท และคาดว่าในอีก 8 เดือนข้างหน้าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ (เดือนมีนาคม 2562)
  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจำปาสัก โดยนายสุพัน แก้วมีไช รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว นายเส็ง กว่าง ฟาย ประธานบริษัท ลาวมหานที สีพันดอน (ฮ่องกง) อินเวสเมนท์ จำกัด และนายลาตี สีสุพันนะวง ประธานบริษัท แอลทีวี ก่อสร้างสะพาน ถนน และชลประทาน จำกัด โดยมีนายสอนชัย สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเป็นสักขีพยาน    
  • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวและรัฐบาลจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้ถือหุ้นในโครงการฯ ร้อยละ 30  และรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 70 โครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างทางรถในแขวงบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซย แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 414,332 กิโลเมตร และมีสถานีรถไฟทั้งหมด32 สถานี โดยทางรถไฟดังกล่าวจะรองรับรถไฟฟ้าความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลงทุนโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 33.7 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่คาดไว้ร้อยละ 4 และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2021
  • อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว จะเติบโตในระดับร้อยละ 6.7 ซึ่งยังคงขยายตัวในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ขยายตัวช้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา
  • กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ยืนยันจะแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน และรับประกันให้แขนงการเงินของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใส และระบบที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันจะขยายฐานรายรับใหม่ควบคู่กับการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม
  • สปป.ลาว คาดว่าการผลิตในภาคกสิกรรมจะสามารถสร้างผลผลิตได้ร้อยละ 15.73 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายใน หรือ GDP ตลอดปี 2561 และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ