รัฐบาลลาว มอบหมายให้ธนาคารเร่งปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น
ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 397/นย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แห่งชาติ และแผนงบประมาณประจำปี 2561 ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาวดำเนินงานด้านการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  


แผนการดำเนินงานด้านการเงินที่สำคัญ มีดังนี้ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน, การควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับร้อยละ 5, การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น, ผลักดันตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐขณะเดียวกัน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  


ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2561
ที่มารูปภาพ: http://jclao.com/tag/the-bank-of-the-lao-pdr-bol/
16 มกราคม 2561

Back to the list

More Related

  • ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้ 51 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทการลงทุนจากภายในประเทศ 5 บริษัท การลงทุนจากต่างประเทศ 45 บริษัท
  • ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลวงพระบางเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.2 และคาดว่าในปี 2561เศรษฐกิจจะเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.4 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 46
  • นายแก้วพิลาวัน อาไพลาด ได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ต่อการประชุมการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ปี 2560
  • กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเป็นสำคัญ
  • ปัจจุบันจีนมีความต้องการข้าวในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จึงได้จัดโครงการสนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนปลูกข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขตเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีระบบชลประทานขนาดใหญ่สามารถหล่อเลี้ยงและรองรับการปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี
  • ในปีที่ผ่านมา การค้ากับต่างประเทศของ สปป.ลาว มีมูลค่ากว่า 9.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป.ลาว ได้ดุลการค้ากว่า 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่ามูลค่าการค้ากับต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.993 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ