โอกาสธุรกิจไทย: หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเยอรมนีประเมินการลงทุนในไทยสดใสในปี 2559 แนะควรขยายธุรกิจในไทย
        German Trade and Investment (GTAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของเยอรมนีวิเคราะห์ว่า ปี 2559 จะเป็น year of investment ของไทย และแนะนำ 8 ธุรกิจที่นักลงทุนเยอรมันมีโอกาสในไทย thaibizgermany.com ประเมินว่า ภาคเอกชนไทยโอกาสมากขึ้นในการเป็นหุ้นส่วนและ supplier กับนักลงทุนเยอรมนีและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
    GTAI ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสของภาคธุรกิจเยอรมนีในไทยว่า มีโอกาสเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเป็นการปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้มุ่งการเจริญเติบโตยั่งยืนและหลุดพ้น middle income trap และจะช่วยกระตุ้นการลงทุนในปี 2559 ให้สดใส โดยได้ระบุสาขาธุรกิจที่จะเจริญเติบโตได้ดีและเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเยอรมันจะขยายการลงทุนและหาหุ้นส่วนธุรกิจกับฝ่ายไทยสำหรับปี 2559 ไว้ 8 สาขา ได้แก่

1. เครื่องจักร: ไทยมีแนวโน้มนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม cluster และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผู้นำเข้าและผู้ค้าเครื่องจักรนำเข้าน่าจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้
2. รถบรรทุก/รถกระบะ/อีโคคาร์: ไทยยังส่งออกได้ดีต่อเนื่อง     และนักลงทุนเยอรมันอาจลงทุนเพิ่มเติมในไทย เป็นโอกาสในการหาหุ้นส่วนธุรกิจของเอกชนไทย
3. เคมีภัณฑ์: ไทยขยายตลาดในดีในด้านปิโตรเคมีและวัตถุดิบในการก่อสร้าง และนักลงทุนเยอรมันอาจลงทุนเพิ่มเติมในไทย เป็นโอกาสในการหาหุ้นส่วนธุรกิจของเอกชนไทย
4. ก่อสร้าง: การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยสนับสนุน ตลาดการค้าให้ขยายตัวดี    ทำให้นักลงทุนเยอรมันสนใจร่วมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และน่าจะต้องการ supplier และหุ้นส่วนธุรกิจไทย
5. IT:    นโยบาย ศก. ดิจิตอล และการวางโครงสร้างพื้นฐาน 4G ช่วยสนับสนุนให้ขยายตัวได้ดี    นักลงทุนเยอรมันโดยเฉพาะสนใจ start-ups ด้าน IT สนใจขยายกิจการในไทย น่าจะต้องการหุ้นส่วนธุรกิจและช่างฝีมือชาวไทย และเป็นโอกาสในการรับเทคโนโลยี
6. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม: นโยบายภาครัฐสนับสนุนพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียมากขึ้น    นักลงทุนเยอรมันน่าจะต้องการหุ้นส่วนธุรกิจไทยและเป็นโอกาสในการรับเทคโนโลยี
7. เทคโนโลยีการแพทย์: medical tourism และการขยายกิจการของ รพ. ช่วยสนับสนุนโอกาสของโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพไทยในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ และเสนอสินค้าและบริการสุขภาพ
8. การท่องเที่ยว: การท่องเที่ยวไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นโอกาสของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม สปาไทยในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ และเสนอสินค้าและบริการกับภาคธุรกิจเยอรมัน
    GTAI ยังประเมินว่าไทยมีการเตรียมพร้อมต่อ AEC ค่อนข้างดีและไทยมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะในสาขาพลังงาน วัสดุก่อสร้าง การเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว และกรุงเทพฯ มีศักยภาพสูงที่จะเป็นที่ตั้งของ regional headquarters อีกทั้งการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกสาขา โดยเอกชนไทยจะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นโดยอาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษและความเชื่อมโยงที่มีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจากเยอรมนีจะขยายการลงทุนหรือหาหุ้นส่วนในไทยเพื่อขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ที่มา: สรุปจากบทความเรื่อง Thailand startet mit guter Erwartung in die AEC, Thailand erarbeitet neues Entwicklungskonzept และ Wirtschaftstrends kompakt - Thailand, Jahreswechsel จาก http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte.html วันที่ 05 ก.พ. 2559

ผู้สนใจสามารถคนหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเยอรมนี กิจกรรมทางธุรกิจในเยอรมนี และโอกาสเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับนักลงทุนเยอรมนีในไทยได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ที่ www.thaibizgermany.com

Back to the list

More Related

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินประชาสัมพันธ์ฯ งาน Energy Storage Europe 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ เมืองดึสเซ็ลดอร์ฟ เยอรมนี โดยสมาคมอุตสาหกรรมการเก็บพลังงานเยอรมัน  เพื่อเป็นแสดงสินค้าและนวัตกรรมลักษณะ B2B ด้านการเก็บพลังงาน (energy storage) ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งโลก
 • เมื่อต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น รัฐบาลเยอรมนีเริ่มออกมาตรการกระตุ้นให้คนซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนีเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์โลกในอนาคต
 •           Adlershof Science Park เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต้นแบบชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ที่มีทั้งศูนย์เทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) กว่า 90 แห่งกระจายไปตามสาขาต่าง ๆ สถาบันวิจัยมากมายทั้งที่ไม่ใช่มหาลัยและสถาบันในระดับมหาวิทยาลัย เช่น Humboldt University รวมแล้วกว่า 20 แห่ง และบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 1,000 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมย่อย ๆ กว่า 16 โครงการ โดยมีบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง 460 แห่ง มีพนักงานทั้งหมด 16,000 คน <br />
            Adlershof เป็นนิคมวิจัยที่มีสิ่งแวดล้อม (eco-system) ที่เหมาะสมสำหรับเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเอกชน สอดคล้องกับหลักการที่ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนในการสร้างนวัตกรรม (innovation triple helix) ได้แก่ 1. บริษัทเอกชน ซึ่งเป็นที่มาของแหล่งเงินทุนแอละโจทย์การวิจัย 2. สถาบันวิจัย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาขององค์ความรู้และการวิจัยประยุกต์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เช่น ห้องแล็บ และ 3. สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการวิจัยขั้นพื้นฐานและเป็นผู้สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ <br />
            ด้วยเหตุนี้ Adlershof จึงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมที่เอกชนสามารนำไปสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ และสามารถขยายโครงสร้างองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีส่วนให้บริการมากมาย ศูนย์บริการหลักๆ ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) ที่ให้บริการผู้ประกอบการ หรือ บริษัทตั้งแต่ ด้านการจัดเตรียมเอกสาร ใบอนุญาต ด้านการตลาด และการส่งต่อเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลในSMEs และ ศูนย์วิจัยข้อมูลทางสถิติ <br />
  หัวใจของ Adlershof คือ ศูนย์วิจัยในสาขาต่าง ๆ ได้แก่  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัย Photonics and Optics ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย ศูนย์วิจัย Microsystems and Materials และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)<br />
             การทำงานของ Adlershof  เริ่มตั้งแต่การปูรากฐานการทำวิจัย การทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานวิจัยและบริษัทผู้ผลิต เพื่อปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง และสามารถนำไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประกอบกับการมีเครือข่ายที่กว้างขวาง Adlershof จึงช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในการพบปะกับบริษัทชั้นนำมากมาย<br />
             ลักษณะสำคัญของ Adlershof  คือ  <br />
             1.    การที่รัฐบาลริเริ่มโครงการแล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการ ด้วยแนวทางการบริหารแบบเอกชนนี้เอง ปัจจุบันมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายใน Adlershof กว่า 70% ของรายได้ต่อปีกว่า 2 พันล้านยูโร จึงมาจากภาคเอกชน<br />
             2.    จุดมุ่งหมายในการทำการวิจัย คือ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ใช้การได้มากกว่าหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ไม่เน้นการสร้างงานวิจัยเพื่อผลงานทางวิชาการ แต่ไม่นำมาปรับใช้ หรือที่เรียกว่า ขึ้นหิ้ง<br />
             3.     การสร้างเครือข่ายจากจุดแข็งของกรุงเบอร์ลิน ในการเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับ Start-ups ที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก <br />
             4.    มุ่งแสวงหาผู้ประกอบการรายใหม่ (“incubees”) เพื่อนำมาบ่มเพาะกับเทคโนโลยี และร่วมมือกับ บริษัท ขนาดใหญ่ที่อาจมีการแตกหน่อทางธุรกิจใหม่ ๆ<br />
             จากการเยี่ยมศึกษาดูงานที่ Adlershof ของ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ฝ่ายไทยได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จาก Adlershof รวมทังขยายความร่วมมือระหว่าง Adlershof กับอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทย ทั้งด้าโดยเฉพาะด้าน การวางระบบศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มแข็งและมีการลงทุนด้าน R & D อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลทางธุรกิจมากที่สุด และการศึกษาโครงสร้างเครือข่าย R & D ของ Adlershof ให้แก่ผู้ประกอบการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ที่ไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับผู้ประกอบการระดับ high-tech หรือ mid-tech ได้ <br />
 • สถานเอกอัครราขทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน 2 คน ได้แก่ Dr. Christina Schmidt-Holtmann ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนี และนาย Lutz Haase ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร FTWK ซึ่งเป็น start-up ด้านบริการสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2560 เพื่อขยายหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับเยอรมนี และร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Green and Innovative Economy ซึ่งในปีนี้ จัดในหัวข้อ Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แก่คณะผู้บริหารและครูอาชีวะจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศไทย ตามโครงการต่อยอดความร่วมมืออาชีวศึกษาไทย-เยอรมัน ประจำปี 2559 โดยผู้เชี่ยวชาญเยอรมันจากสถาบัน IRATEC เพื่อต่อยอดการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและการบริหารจัดการระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริงตามหัวข้อต่างๆ และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกงานของบริษัทเยอรมันด้วย<br />
  <br />
  ในโอกาสที่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนกรุงเบอร์ลิน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีฯ ในฐานะอดีตสมาชิก สนช. คณะกรรมาธิการด้านการศึกษาและการกีฬา จึงได้ให้คณะครูอาชีวะ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2559 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าพบและให้โอวาทแก่คณะ โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้ตั้งเป้าปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในสังคม อาชีวศึกษาและพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกหนีกันได้ จึงขอให้ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ปัจจุบัน นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การตั้งนิคมอุตสาหกรรม และส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่างๆ ในหลายจังหวัด จะช่วยให้มีการจ้างงานอีกมาก หากไทยมีบุคลากรคุณภาพ จะสามารถพัฒนาเป็นประเทศต้นน้ำและปลายน้ำที่ดีได้ ในช่วงท้าย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้บรรยายสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแนวทางความร่วมมือไทย-เยอรมันในอนาคต โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรการฝึกงานของนักศึกษา และหลักสูตรการพัฒนาครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ